Decreet gemeentewegen

Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking.

Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen.

Zo heeft de gemeenteraad sindsdien de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen.

Het decreet bevat in eerste instantie algemene doelstellingen en principes over gemeentewegen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om deze te verfijnen in een gemeentelijk beleidskader en actieplannen op te stellen.

De gemeenteraad kan, los van een andere procedure, beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen. Daarnaast wordt ook voorzien in een integratie van deze beslissing van de gemeenteraad in een ruimtelijke planningsinitiatief of de procedure van de omgevingsvergunning.  Het decreet voorziet dat burgers niet enkel administratief beroep kunnen indienen tegen de vergunningsbeslissing, maar tegelijk (en apart) ook tegen de beslissing van de gemeenteraad. Het is daarom aangewezen dat de kleine lettertjes bij omgevingsvergunningen (eerste aanleg) deze beroepsmogelijkheden bevatten. Daarom heeft het departement Omgeving vijf bestaande sjablonen aangevuld. Ze dragen de datum “1/11/2019”.

Verder bevat het decreet regels over de realisatie van gemeentewegen, de afpaling en het beheer ervan, de verjaring en de voorwaarden voor een vergoeding voor waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden waarop de gemeenteweg gesitueerd is.

Het decreet voorziet tot slot in uitgebreide handhavingsmogelijkheden voor de gemeente waaronder de last tot herstel, de bestuursdwang en dwangsommen.

Het nieuw gemeentewegendecreet valt onder de bevoegdheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Meer informatie kan u vinden via volgende link decreet Gemeentewegen . Informatievragen over het decreet kunnen gestuurd worden naar: gemeentewegendecreet@vlaanderen.be . Adviesvragen (artikel 17, §4) over concrete door de gemeente opgestarte dossiers kunnen worden ingediend bij MOW via het "loket lokale besturen" onder het deel "toezicht".

Meer informatie over rooilijnen en gevelisolatie vindt u hier.

Contacteer ons

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning