De Prijkels - Veneco

Toelichting

Locatie :

Langs de E17, tussen de N494 en de N35, ligt de uitbreiding op het grondgebied van de gemeenten Deinze, Nazareth en Kruisem.

Schatting kosten :

 • Totale aannemingskost ontwikkeling: € 14.500.000
 • Totale aannemingskost groenvoorzieningen: € 1.000.000
 • Totale jaarlijkse beheerskost grasland: € 60.000 

Partners :

 • Gemeente Nazareth
 • Gemeente Kruisem
 • Stad Deinze
 • VZW De Grazer

Type bedrijfssite:

Regionale en lokale bedrijven met productie, opslag, logistiek, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten vinden hier hun plaats. Kleinhandel en autonome kantoren zijn niet toegelaten.

5 deelzones (zie afbeelding 1)

 • De Poort vormt de toegang tot het bedrijventerrein waar bedrijven met een ondersteunende functie en kantoorachtigen zich kunnen vestigen.
 • De Lob is bestemd voor lokale en regionale bedrijven.
 • Het regionaal bedrijventerrein omvat de grootste uitbreiding en strekt zich uit over het grondgebied van Deinze, Kruisem en Nazareth.
 • Het lokaal bedrijventerrein paalt aan de N35 en is 5 ha groot.
 • De noordelijke bufferzone heeft een omvang van 10 ha en fungeert als visuele en akoestische afscherming ten opzichte van het omliggende woonweefsel van het kleinstedelijk gebied Deinze.

Oppervlakte :

195 ha. Het bestaande bedrijventerrein was zo’n 100 hectare groot en door de uitbreiding is daar 95 ha bijgekomen. 55 ha hiervan zijn effectieve bedrijfspercelen, verdeeld over 4 deelzones.

Bufferbekkens:

De zeven bekkens zorgen voor buffering van het regenswater en collectieve infiltratie ter compensatie van de verharding van de nieuwe bedrijfskavels. 

Maaibeheer:

Het grootste deel van de graslanden wordt extensief beheerd. Na het maaien blijft het maaisel even liggen ten voordele van ongewervelden en zaadverspreiding (zoals te zien bij de netheidstrook, afbeelding 5). Nadien wordt het maaisel afgevoerd. 

Schapenbegrazing:

Voor meer info over de schapenbegrazing, lees het artikel op de website van avs, of bekijk onderstaande video.

 

 

 

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)