Coronavirus COVID-19: informatie voor erkende personen

Het uitvoeren van werkzaamheden

In de mate van het mogelijke en voor zover niet verboden door maatregelen van de federale overheid neemt u als erkende persoon uw wettelijk opgedragen taken (keuringen, plaatsbezoeken, staalnames, metingen, …)  verder op en houdt u de voorziene wettelijke frequenties aan.

Belangrijk hierbij is overleg en goede afspraken met de betrokken klanten. De meest urgente taken voor de bescherming van mens en milieu moeten prioriteit krijgen. In gevall van overmacht, bijvoorbeeld het niet kunnen respecteren van de wettelijke frequentie of weigering van de klant, houdt u de nodige documentatie ter beschikking. Bij een eventuele controle kan hiermee dan rekening worden gehouden.

Eventuele achterstallige monitoring of periodieke keuringen worden in de mate van het mogelijke na afloop van de coronamaatregelen zo spoedig mogelijk ingehaald.

Bijkomende info voor erkende technici gasvormige brandstof en technici vloeibare brandstof

  • De tijd tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten van een centraal stooktoestel mag niet langer zijn dan één jaar voor vloeibare en vaste brandstoffen en twee jaar voor gasvormige brandstoffen.

  • Het Stooktoestellenbesluit voorziet in drie bijkomende maanden, om het geheel te plannen (art. 8, 4° Stooktoestellenbesluit).
  • De onderhoudsfrequentie mag echter niet (twee)jaarlijks met drie maanden verlengd worden.

Voorbeeld

  • Het onderhoud op een stookolieketel werd uitgevoerd op 1 april 2019.
  • De volgende onderhoudsbeurt moet één jaar later gebeuren: 1 april 2020. Deze termijn mag overschreden worden met drie maanden.
  • Op het reinigings- en verbrandingsattest wordt als datum van 'volgend onderhoud' wel nog steeds 1 april 2021 vermeld. 

Uitstel bijscholing of actualisatie-examen

De erkenning als koeltechnicus, technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof, technicus verwarmingsaudit en stookolietechnicus is geldig voor onbepaalde duur op voorwaarde dat u minstens 5-jaarlijks een bijscholing volgt of actualisatie-examen aflegt.
Door de verspreiding van het coronavirus COVID-19, hebt u uw deelname aan de bijscholing of het actualisatie-examen mogelijks moeten uitstellen. 

De Vlaamse overheid voorziet daarom:

  • een eenmalig uitstel tot en met 1 december 2020, 
  • voor de technici met een uiterste bijscholingsdatum van 20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020

De betrokken technici worden individueel op de hoogte gebracht. 

Deze maatregel kadert in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.