Coronavirus COVID-19: informatie voor erkende personen

Het uitvoeren van werkzaamheden

In de mate van het mogelijke en voor zover niet verboden door maatregelen van de federale overheid nemen de erkende personen hun wettelijk opgedragen taken (keuringen, plaatsbezoeken, staalnames, metingen, …)  verder op en houdt men de voorziene wettelijke frequenties aan.

Belangrijk hierbij is overleg en goede afspraken met de betrokken klanten. Prioriteit moet worden verleend aan de meest urgente taken voor de bescherming van mens en milieu. In de gevallen van overmacht, bijvoorbeeld het niet kunnen respecteren van de wettelijke frequentie of weigering van de klant, houdt men de nodige documentatie ter beschikking. Bij een eventuele controle kan hiermee dan rekening worden gehouden.

Eventuele achterstallige monitoring of periodieke keuringen worden in de mate van het mogelijke na afloop van de coronamaatregelen zo spoedig mogelijk ingehaald.

Bijkomende info voor erkende technici gasvormige brandstof en technici vloeibare brandstof

  • De tijd tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten van een centraal stooktoestel mag niet langer zijn dan één jaar voor vloeibare en vaste brandstoffen en twee jaar voor gasvormige brandstoffen.

  • Het Stooktoestellenbesluit voorziet in drie bijkomende maanden, om het geheel te plannen (art. 8, 4° Stooktoestellenbesluit).
  • De onderhoudsfrequentie mag echter niet (twee)jaarlijks met drie maanden verlengd worden.

Voorbeeld

  • Het onderhoud op een stookolieketel werd uitgevoerd op 1 april 2019.
  • De volgende onderhoudsbeurt moet één jaar later gebeuren: 1 april 2020. Deze termijn mag overschreden worden met drie maanden.
  • Op het reinigings- en verbrandingsattest wordt als datum van 'volgend onderhoud' wel nog steeds 1 april 2021 vermeld. 

Uitstel bijscholing of actualisatie-examen

Wegens de verwachte grote aantallen aanvragen tot uitstel wordt mogelijk een eenmalig algemeen uitstel voorzien. Verdere informatie volgt op deze webpagina. 

De erkenning als technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof, technicus verwarmingsaudit, stookolietechnicus, koeltechnicus is geldig voor onbepaalde duur op voorwaarde dat u minstens 5-jaarlijks een bijscholing volgt of actualisatie-examen aflegt.

Door de verspreiding van het coronavirus COVID-19 annuleren opleidingsinstelling geplande opleidingen of examens. Bijgevolg kunt u mogelijks niet tijdig een bijscholing volgen of actualisatie-examen afleggen. 

Om een verval van rechtswege van uw erkenning te vermijden, kunt u op basis van art. 55, §3 VLAREL uitstel vragen aan de afdeling GOP van het Departement Omgeving. De afdeling GOP zal u vervolgens een nieuwe termijn opleggen waarbinnen u de bijscholing moet volgen of het actualisatie-examen moet afleggen. 

Wat moet ik doen om uitstel te vragen?

Contacteer het team erkenningen van het Departement Omgeving via het beveiligde erkenningenloket (kies voor de optie ‘bericht aan het team erkenningen’ in het erkenningenloket).

Vermeld in het bericht onderstaande gegevens:

  • uw erkenningsnummer,
  • naam opleidingsinstelling,
  • oorspronkelijke datum van de opleidingsinstelling voor de bijscholing of het actualisatie-examen,
  • indien gekend: nieuwe datum van de opleidingsinstelling voor de bijscholing of het actualisatie-examen.

De afdeling GOP zal u een nieuwe termijn opleggen waarbinnen u de bijscholing moet volgen of het actualisatie-examen moet afleggen. 

De afdeling GOP actualiseert ook uw gegevens op de overzichtslijst met erkende personen. Wanneer klanten vragen hebben over de geldigheid van uw erkenning, kunt u hen verwijzen naar deze overzichtslijst.