Wil uw gemeente pionieren met een coöperatief woonproject?

Coöperatief wonen is een innovatief woonmodel: burgers stappen samen in een onderneming om te kunnen wonen op een manier die voor ieder apart niet haalbaar is. Burgers en/of ondernemingen zijn aandeelhouder en hebben inspraak in het beleid en het beheer van de wooncoöperatie. Coöperatieve woonvormen kunnen hét antwoord bieden op heel wat ruimtelijke en sociale vraagstukken binnen het lokale beleid van uw stad of gemeente.

Wij ondersteunen vijf lokale pioniers!

Om steden en gemeenten aan te moedigen om met dit vernieuwende woonmodel aan de slag te gaan, zetten het agentschap Wonen-Vlaanderen en het departement Omgeving een leertraject 'coöperatieve woonprojecten' op.  Dit traject zal gevoed worden door experimenten in vijf concrete proeftuinen, waarin we de betrokken gemeenten op maat ondersteunen.

U kan uw gemeente ook kandidaat stellen maar een essentiële voorwaarde om te kunnen deelnemen is wel dat de gemeente één of meerdere concrete sites (bebouwd of onbebouwd) kan aanbrengen voor het coöperatief woonproject .

 

Opname en presentaties infomoment 8 maart 2022

Op 8 maart ging een informatiemoment door. Een eerste deel bood inspiratie over coöperatief wonen en werd verzorgd door Peggy Totté van Architectuurwijzer en Lieve Jacobs van Cera. Een tweede deel gaf informatie over de oproep en het begeleidingstraject en werd verzorgd door agentschap Wonen-Vlaanderen en departement Omgeving, i.s.m. Tweeperenboom en Studio Levier. 

Waarom u kandidaat stellen?

 1. U krijgt in elke fase begeleiding van een expert
 2. U doet kostbare kennis en ervaring op
 3. U creëert maatschappelijke meerwaarde voor uw  gemeente in de vorm van een kwalitatief ruimtelijk project
 4. U zet zich op de kaart  als pionier

Welke ondersteuning krijgt u?

We bieden aan de vijf geselecteerde steden en gemeenten deskundige begeleiding aan, afgestemd op hun concrete noden. Elk project krijgt een individueel begeleidingstraject op maat van het lokale vraagstuk. 

De concrete ondersteuning omvat: 

 • begeleiding van de gemeente bij het uitwerken van de ruimtelijke visie voor de site
 • begeleiding bij het lanceren van een lokale oproep naar geïnteresseerde initiatiefnemers voor een coöperatief woonproject
 • ondersteuning van de initiatiefnemers bij het uitwerken van de ruimtelijke en coöperatieve aspecten  van het coöperatief woonproject.

Vanuit deze ondersteuning leren we van en met elkaar in een leertraject. Hiervoor doet u een beroep  op een team van experten (ruimtelijk, juridisch, financieel, participatief, coöperatief...). 
Er wordt geen afzonderlijke financiële ondersteuning voorzien voor de geselecteerde projecten.

Wie kan indienen?

Alle steden en gemeenten in Vlaanderen.  Bij een proeftuin over de gemeentegrenzen heen, treedt de gemeente die indient op als trekker en als contactpersoon voor alle betrokken partners en experten.

Een essentiële voorwaarde om te kunnen deelnemen is dat de gemeente één of meerdere concrete sites (bebouwd of onbebouwd) kan aanbrengen voor een coöperatief woonproject . De site(s) is (zijn):

 1. in eigendom van de gemeente,
 2. in eigendom van een publieke of private rechtspersoon met een non-profit karakter (bv. eigendom van een intercommunale, vzw of stichting, erkenning sociale onderneming),
 3. een combinatie van de voorgaande mogelijkheden.
   

Selectie en selectiecriteria

Selectiecriteria

De selectiecommissie selecteert uit de ingediende kandidaturen vijf gemeenten aan de hand van criteria die u vindt in het oproepdocument .

pdf bestandUitgebreide info oproep coöperatieve woonprojecten (353 kB) 

Selectieproces
Na de deadline voor de indiening van de kandidaturen, 16 mei 2022 om 12.00 uur, bekijkt de selectiecommissie alle inzendingen.

Dan volgt een selectie in twee fases:

 • In een eerste fase zullen de ontvankelijke kandidaturen gerangschikt worden op basis van de kwaliteitscriteria.
 • In een tweede fase worden de best gerangschikte kandidaten in Brussel uitgenodigd om kort hun project voor te stellen en vragen van de jury te beantwoorden. Deze gesprekken zullen doorgaan op vrijdag 24 juni 2022. 

Vervolgens selecteert de selectiecommissie vijf gemeenten, voor eind juni 2022. Zij krijgen dan een begeleidingstraject op maat voor hun coöperatief woonproject. 

 

Hoe stelt u zich kandidaat?

U kan zich kandidaat stellen door het formulier  uiterlijk op 16 mei 2022 om 12.00 u te bezorgen aan leertraject.cooperatievewoonprojecten@vlaanderen.be

docx bestandAanmeldingsformulier leertraject coöperatieve woonprojecten (70 kB)

pdf bestandChecklist aanmelden coöperatief woonproject (109 kB)

Veelgestelde vragen

College van Burgemeester en Schepenen niet meer samen voor 16 mei. De documenten kunnen niet tijdig opgeladen worden. Wat nu?

Indien de gevraagde collegebesluiten door de indiener tegen 16 mei niet kunnen toegevoegd worden bij het dossier, heeft hij één week de tijd om de nodige documenten na te sturen (dus tegen 24 mei om 12 u). Bij het dossier van 16 mei wordt wel de datum van de collegevergadering vermeld en wordt aangetoond dat dit punt op de agenda van deze vergadering staat. 

Telt een engagementsverklaring ook als samenwerkingsovereenkomst?

Het is vooral belangrijk dat uit dit document het ondubbelzinnig engagement blijkt van de betrokken publieke of private rechtspersoon met non-profit karakter inzake het inbrengen van de vermelde site(s) voor de proeftuin. De effectieve beschikbaarheid van deze site(s) is immers een essentiële voorwaarde om in het kader van de proeftuin de realisatie van een coöperatief woonproject te kunnen onderzoeken. In de collegebeslissing wordt in dat geval verwezen naar het schriftelijk engagement van deze rechtspersoon. 

Kan een extern verzelfstandigd agentschap de kandidatuur voor deelname aan het leertraject indienen?

Voor het indienen van de kandidatuur is het belangrijk dat dit vanuit de stad of gemeente zelf gebeurt (zie o.a. ontvankelijkheidscriterium van bij te voegen collegebeslissing). Idealiter wordt voor de proeftuin een trekker binnen de gemeentelijke administratie aangesteld. Indien voor de concrete uitwerking van de proeftuin nauw zal worden samengewerkt met een extern verzelfstandigd agentschap, wordt dit in de kandidatuur vermeld en wordt aangegeven hoe de feitelijke coördinatie en opvolging van de proeftuin tijdens het leertraject zal verlopen.

Contacteer ons

© Cohousing Moos°Herk voor wooncoop door ectv architecten ism Land