Code van goede praktijk voor MER-deskundigen en -coördinatoren


Om de rol van MER-deskundigen en coördinatoren beter te duiden en duidelijk af te bakenen, heeft het Team Mer een “Code van goede praktijk” opgemaakt. Het Team Mer houdt zowel bij de adviezen op erkenningsaanvragen als bij het toezicht op deze erkenningen rekening hiermee. 

Code goede praktijk MER-deskundige

 1. Invulling geven aan de bestaande richtlijnenboeken
 2. Aanwezigheid op richtlijnen- en/of ontwerptekstbespreking als de betrokken discipline een sleuteldiscipline is voor het MER
 3. Invulling geven aan de richtlijnen en opmerkingen op de ontwerptekst
 4. Goede scoping
 5. Op de hoogte zijn van de meest recente wetgeving m.b.t. de betrokken discipline
 6. Objectief en onafhankelijk zijn
 7. Duidelijke methodiek en onderbouwde beoordeling van milieueffecten van de betrokken discipline
 8. Beschikken over vakliteratuur en gegevens/instrumenten voor het uitwerken van de betrokken discipline
 9. Kennis van modellering en andere methodologieën in de betrokken discipline en deeldomeinen
 10. Kwaliteit bieden voor andere taken inzake milieueffectrapportage
  • Coördinatietaak goed uitvoeren
  • Goede uitwerking van andere disciplines waarvoor men niet erkend is of dient te zijn in MER of ontheffing

Code goede praktijk MER-coördinator

 

 1. Coördineren van een team van erkende MER-deskundigen door er op toe te zien dat de verschillende disciplines en deelstudies op elkaar afgestemd worden in de opgeleverde documenten en uiteindelijk een samenhangend geheel vormen in het MER.
 2. Zorgen voor voldoende doorstroming van informatie naar de verschillende betrokken MER-deskundigen door het organiseren van gegevensoverdracht, zowel tussen de initiatiefnemer en het team van MER-deskundigen,  tussen de verschillende MER-deskundigen onderling als naar de dienst Mer.  
 3. Voldoende aandacht schenken aan de vorm en presentatie van het MER, door afstemming van structuur en gegevens in de verschillende disciplines enerzijds en vermijden van tegenstrijdigheden en nutteloze herhalingen anderzijds.   
 4. Opstellen van de eindsynthese en de niet technische samenvatting van het MER, waarbij een duidelijk overzicht gegeven wordt van de verwachte milieueffecten en milderende maatregelen in functie van een doorvertaling naar de verdere besluitvorming.
 5. Opstellen van de ingreep-effectenmatrix.

6.    Objectief en onafhankelijk zijn.
7.    Op de hoogte zijn van en opvolgen van de meest recente wetgeving inzake milieueffectrapportage.
8.    Basiskennis hebben van de verschillende milieudisciplines en deeldomeinen. 
9.    Bewaken dat invulling wordt gegeven aan de bestaande richtlijnenboeken en handleidingen betreffende milieueffectrapportage.
10.    Zorgen voor  een heldere communicatie naar de dienst Mer. Ook de aanwezigheid op richtlijnenvergadering en/of ontwerptekstbespreking wordt noodzakelijk geacht.
11.    Beschikken over een erkenning als MER-deskundige

 

Contacteer ons

Milieueffectrapportage
02 553 80 79