CLP-verordening en externe veiligheid

Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening nr. 1907/2006


De CLP-verordening voert het Globally Harmonised System (GHS) in de Europese Unie in. CLP staat voor "classification, labelling en packaging" (indeling, etikettering en verpakking).

Het GHS is een wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling, de etikettering en de verpakking van gevaarlijke soffen en mengsels dat op het niveau van de Verenigde Naties is overeengekomen.

De CLP-verordening heeft stapsgewijze de vorige Europese richtlijnen over gevaarlijke stoffen en gevaarlijke preparaten opgeheven.

Het toepassingsgebied van de Seveso III-richtlijn (en dus van het Samenwerkingsakoord [SWA3], dat de omzetting is van deze richtlijn in Belgisch recht) steunt op de CLP-verordening.

 

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Steekkaart CLP-verordening

  • Naam: CLP-verordening
  • Niveau: Europees
  • Publicatieblad: P 353 van 31/12/2008 (eerste publicatie, zonder de latere aanpassingen)
  • van kracht sinds: 20/01/2009
  • Tekst: VITO/EMIS