Certificaat van herkomst (oppervlaktedelfstoffen)

Een certificaat van herkomst  garandeert dat oppervlaktedelfstoffen die uit een ontginningsgebied afkomstig zijn, voldoen aan de natuurlijke samen­stelling. Het certificaat wordt uitgereikt door de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen en Landinrichting) en toegekend onder de vorm van een erkennings­nummer. 

Een overzicht van de uitgegeven certificaten vindt u hier:

 

Informatie voor ontginners:

Aanvraag certificaat van herkomst

Vooraleer u start met de aanmaak van uw aanvraagdossier, is het aangeraden om Titel III van het Uitvoeringsbesluit van het Oppervlaktedelfstoffendecreet (VLAREOP) grondig door te nemen.

Stap 1: opmaak en versturen aanvraagdossier
 • Het aanvraagdossier  moet door de opdrachtnemer ingevuld worden om een certificaat van herkomst te bekomen.
 • Het aanvraagdossier kan aangetekend verstuurd worden of via e-mail. Als  het dossier via e-mail verstuurd wordt, moet u ook nog de aangetekende standaardbrief versturen naar de afdeling.
 • Het aanvraagdossier moet worden opgesteld door erkend bodemsaneringsdeskundige of MER-deskundige discipline geologie
 • Het dossier bevat:

  • Gegevens betreffende aanvrager en het onderzoeksareaal;
  • Evaluatie boringen;
  • Geologische informatie met beschrijving van de boringen en profielen;
  • Geochemische informatie, toetsing aan de voorwaarden zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit.
Stap 2: beslissing
 • Gemotiveerde beslissing van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen en Landinrichting): conform de natuurlijke samenstelling, niet conform de natuurlijke samenstelling of extra informatie nodig;
 • Als de afdeling een uitgebreider onderzoek oplegt, wordt de goedkeuringstermijn opgeschort tot de informatie ontvangen wordt.
Stap 3: na de beslissing
 • de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen en Landinrichting) registreert beslissingen in een opvraagbare databank;
 • Geldigheid: duur van de ontginning van het onderzoeksareaal;
 • Bij vergunningsoverdracht naar andere ontginners is het certificaat ook overdraagbaar;
 • De vergunninghouder mag op het terrein:

  • Geen andere oppervlaktedelfstoffen afkomstig uit Vlaanderen toestaan dan die welke een certificaat van herkomst hebben;
  • Geen andere voorraden delfstoffen op het terrein toelaten tenzij vergund en/of toegestaan volgens de milieuwetgeving of ingevoerd uit het Vlaamse Gewest;
 • Bij opslag van oppervlaktedelfstoffen op een perceel zowel binnen als buiten ontginningsgebied met dit gemeld worden aan de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen en Landinrichting).

 

Veelgestelde vragen over het certificaat van herkomst

Wie valt er onder het uitzonderingsprincipe?

Het certificaat van herkomst werd voornamelijk in het leven geroepen om het milieuhygiënisch verantwoord gebruik van oppervlaktedelfstoffen te garanderen. Het feit dat er een certificaat van herkomst is afgeleverd, betekent immers dat via monstername en analyse is aangetoond dat deze oppervlaktedelfstoffen voldoen aan de natuurlijke samenstelling. Het bekomen van een certificaat van herkomst blijft in algemene regel verplicht. Wanneer echter de ontgonnen oppervlaktedelfstoffen, eventueel na winning maar zonder enige behandeling die de milieuhygiënische kwaliteit negatief beïnvloedt, zonder tussentijdse opslag getransporteerd worden van de plaats van ontginning naar de plaats van een productieproces waarbij deze oppervlaktedelfstoffen als grondstof ingezet worden, biedt het certificaat van herkomst weinig of geen meerwaarde.

Aanwezigheid van de aangestelde deskundige op het terrein:

De aangestelde deskundige draagt de volledige verantwoordelijkheid van de plaatsing van de boring, het aantal boringen en de staalname. De erkende rapporteur dient echter niet steeds zelf aanwezig te zijn op het terrein, maar kan het opzicht delegeren naar andere personeelsleden. De deskundige staat er voor in dat het werk correct wordt uitgevoerd. De eindverantwoordelijkheid ligt bij hem. Hij stelt het dossier op en is volledig verantwoordelijk voor de hierin opgenomen informatie. In het geval van een bodemsaneringsdeskundige zal het aanvraagdossier worden ondertekend door de persoon in dienst met een grondige kennis van de discipline geologie.

Het uitvoeringsbesluit bepaalt dat alle correspondentie gebeurt bij aangetekend schrijven. Voor het indienen van een aanvraagdossier voor een certificaat van herkomst, kan dit echter ook digitaal. Indien het digitaal wordt aangeleverd, zal een standaardbrief ter bevestiging naar de afdeling moeten verstuurd worden. Deze standaarbrief vindt u onder "formulieren en documenten" op deze pagina.

Kan er voor materiaal dat vrijkomt bij grote graafwerken een certificaat van herkomst worden aangevraagd?

De afdeling kan voor vrijgekomen materialen uit graafwerken buiten ontginningsgebieden geen certificaat aanbieden dat de milieuhygiënische kwaliteit garandeert. Het certificaat van herkomst kan enkel aangevraagd worden voor een milieuvergunningsplichtige ontginning in ontginningsgebied. Indien delfstoffen uitgegraven worden in het kader van grote graafwerken buiten ontginningsgebied, zijn deze volledig onderhevig aan het Bodemsaneringsdecreet en het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering.

Aan welke milieuhygiënische kwaliteit moet teelaarde voldoen?

Indien de teelaarde afkomstig uit een groeve tijdelijk opgeslagen blijft in de groeve, moeten hier geen chemische analyses op gebeuren. De teelaarde verlaat de groeve niet en vindt nadien binnen de groeve een toepassing als de eind- of tussenafwerking.
Indien de teelaarde gebruikt wordt buiten de groeve is deze partij onderhevig aan het Bodemsaneringsdecreet en het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering. De toetsing aan de natuurlijke samenstelling van delfstoffen is niet van toepassing op de teelaarde: teelaarde is qua samenstelling verschillend van de materialen uit de diepere ondergrond en wordt niet mee geanalyseerd voor het bekomen van een certificaat van herkomst.

 

Contacteer ons

Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen & Landinrichting - Natuurlijke Rijkdommen