Bouwvolume - VCRO artikel 4.1.1, 2°

Het “bouwvolume” wordt in artikel 4.4.1, 2° als  volgt gedefinieerd: “het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld;”

De definitie van het begrip ‘bouwvolume’ duidt dat het bruto-bouwvolume eveneens de fysisch aansluitende aanhorigheden, zoals een aangebouwde garage, veranda, berging, … omvat.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op grond van deze definitie reeds herhaaldelijk geoordeeld - zich tevens baserend op de parlementaire voorbereidingen – dat gebouwen of bouwdelen die voldoen aan een tweevoudig criterium (nl. 1. ‘fysiek palen aan’ en 2. ‘aanhorig’ zijn bij de woning (zoals buitentoilet, hobbyserre, garage, berging, …)) moeten worden meegeteld bij de berekening van het maximaal toelaatbare bouwvolume van de woning. Losstaande gebouwen (zelfs aanhorigheden aan woning) of fysiek met de woning verbonden gebouwen die niet dienstig zijn voor het vervullen van de residentiële functie (niet ‘aanhorig’ zijn bij de woning) worden niet meegerekend binnen dat volume (zie o.a. Rvvb 10 april 2012, nr. A/2012/0134; Rvvb 24 juli 2012, nr. A/2012/0298, cassatie verworpen: RvS 11 maart 2013, nr. 222.799; Rvvb 19 februari 2013, nr. A/2013/0073; Rvvb 10 september 2013, nr. A/2013/0534; Rvvb 29 oktober 2013, nr. A/2013/0628; RvVb 20 januari 2015, nr. A/2015/0027; Rvvb 4 augustus 2015, nr. A/2015/0452).

Overdekte terrassen en aangebouwde carports dienen o.i. bijgevolg te worden meegerekend in het bouwvolume.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft hierover recent nog een interessante uitspraak gedaan (RvvB 13 maart 2018, RvvB/A/1718/0653, Vermeulen). In deze zaak ging het over verbouwingswerken waarbij een overdekt terras werd voorzien. Meer bepaald werd een uitschuifbare luifel (met los daarvan een glazen wand op beperkte hoogte) vervangen door een vaste luifel, steunend op een gemetste muur (met opening) enerzijds en een stalen kolom anderzijds. Uit dit arrest kunnen o.i. 2 zaken worden afgeleid.

Enerzijds meent de Raad dat een louter uitschuifbare luifel niet beschouwd moet worden als een fysisch verbonden aanhorigheid. Het terras dat ontstaat bij het uitschuiven van zulke luifel dient dan ook niet in het bouwvolume te worden meegerekend.

Wanneer het anderzijds gaat om een vaste luifel die steunt op een vaste structuur en op die manier een, zij het al dan niet gedeeltelijk open, afsluitbare constructie vormt, gaat het om een aan het hoofdvolume verbonden fysisch aansluitende aanhorigheid die – mede gelet op de residentiële functie als terras – als bouwvolume moet worden meegerekend.

Uitschuifbare luifels of zonnewering (die eigenlijk ook niet méér doen dan een parasol) lijken dus niet te moeten worden meegerekend. Wanneer het om vaste luifels gaat die steun vinden in (een) kolom(men) en/of (een) mu(u)r(en) (en bij uitbreiding dus ook de terrassen die zich onder een bovenbouw bevinden) vormen een fysisch aansluitende aanhorigheid, dienstig voor de residentiële functie, en moeten dus in het bouwvolume worden gerekend.

Ook uit deze rechtspraak kan worden afgeleid dat een open garage ter hoogte van de achtergevel als een onderdeel van het bouwvolume moet worden beschouwd.

Onder fysiek bouwvolume moet het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume worden begrepen.

 

 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.