Bodem als grond voor ruimtelijke beslissingen

Via landevaluatie kan onderzocht worden hoe geschikt een stuk land met een bepaalde bodem is voor verschillende gebruiksvormen.  Dat is belangrijk omdat in het dichtbevolkte Vlaanderen verschillende sectoren aanspraak doen op dezelfde bodem. Daardoor neemt de druk op de onbebouwde ruimte toe en kunnen belangrijke bodemfuncties verloren gaan. Door landevaluatie kunnen we de intrinsieke waarde van een bodem voor een bepaalde functie wegen en er rekening mee houden bij ruimtelijke beslissingen. BoLa is een landevaluatiesysteem dat speciaal voor Vlaanderen werd ontwikkeld.

Belang van een systeem voor geïntegreerde landevaluatie

Landevaluatie legt de link tussen de inventarisatie en karakterisatie van het beschikbare land enerzijds en de landgebruiksplanning of toewijzing anderzijds. We meten hoe geschikt een stuk land is voor een bepaald gebruik op basis van:

 • kenmerken (fysische, chemische en biologische) van bodem en ondergrond
 • klimatologische gegevens
 • hydrologie
 • socio-economische factoren

Het geïntegreerd landevaluatiesysteem houdt rekening met:

 • landbouwkundig landgebruik
 • milieurandvoorwaarden
 • duurzaamheid
 • mogelijke adaptatie van het landgebruik en landbeheer aan klimaatveranderingen

Als beslissingsondersteunend systeem levert het geïntegreerd landevaluatiesysteem rangschikkingen op van landeenheden voor een gegeven landgebruikstype én van landgebruikstypes voor een gegeven landeenheid. Zo beschikken we over concrete informatie om de factor bodem in rekening te brengen bij ruimtelijke beslissingen.

Geïntegreerd landevaluatiesysteem voor Vlaanderen BoLa

Het geïntegreerd landevaluatiesysteem BoLa houdt rekening met: 

 • bodemkenmerken
 • gevoeligheidskaarten voor erosie, grondverschuivingen en bodemverdichting
 • landbouwkundig landgebruik
 • milieurandvoorwaarden
 • duurzaamheid
 • mogelijke adaptatie van het landgebruik en landbeheer aan klimaatveranderingen

BoLa is het resultaat van de studie 'Ontwikkeling vanuit bodemkundig perspectief van een geïntegreerd landevaluatiesysteem voor een duurzaam bodemgebruik in Vlaanderen' . In de studie wordt een overzicht gegeven van bestaande landevaluatiesystemen en wordt BoLa voorgesteld. De afkorting staat voor Evaluatie van Bodems en Landgebruik.