Blue Gate Antwerp

Periode 01.03.2010 - 01.03.2013
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Aanvrager vzw Werk en Economie
Subsidiebedrag 207.920 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

Op de rechteroever van de Schelde, ten zuiden van de stad Antwerpen, ligt Blue Gate Antwerp – voorheen Investeringszone Petroleum Zuid genoemd. Het projectgebied wordt begrensd door de nog actieve petroleuminstallaties, de Hobokense Polder, de spoorlijn Antwerpen-Boom, de Generaal Armstrongweg en de Schelde. Het gebied ligt op slechts enkele kilometers van het stadscentrum, vlakbij de trendy buurt van het Zuid en de toekomstige nieuwe woonwijk Nieuw Zuid. Nergens in Vlaanderen ligt er een bedrijventerrein van die omvang (113 ha) zo dicht bij het centrum van een grootstad.

In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen werd dit gebied herbestemd tot een regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter in een groene omgeving. Op de kop van het projectgebied, aansluitend op Nieuw Zuid, voorziet de Stad Antwerpen een nieuw voetbalstadion dat een hoogstaand architecturaal stadsbaken moet worden.

De terreinen zijn vervuild en moeten dus gesaneerd worden voor ze bouwrijp kunnen worden gemaakt. Bij de keuze van de bedrijven die zich in het gebied willen vestigen, zullen diegene voorrang krijgen die de ligging aan het water optimaal kunnen benutten. Er komen drie zones: een voor ecologische productie, een voor slimme logistiek en stadsdistributie en een voor onderzoek en ontwikkeling. Alle activiteiten moeten beantwoorden aan minimumeisen op het vlak van ecologische effectiviteit waarbij het cradle to cradle-principe wordt gehanteerd: een gesloten kringloop op het vlak van water, materialen en energie. Het gebied zal geen afval genereren en ambieert CO2-negatief of energiepositief te zijn.

Tussen het natuurgebied Hobokense Polder en de Ringzone komt er doorheen het projectgebied een groene ecologische corridor van 14,5 ha.

Resultaten

Speciaal voor het project werd de projectvennootschap nv GebiedsOntwikkeling IPZ opgericht – nu nv Blue Gate Antwerp – met AG VESPA en de Participatiemaatschappij Vlaanderen als aandeelhouders. Bij de werking van deze vennootschap zijn ook Werk en Economie (Stad Antwerpen) en Waterwegen en Zeekanaal nv betrokken. AG Stadsplanning heeft de ontwikkeling van een masterplan mee begeleid.

Het project heeft inmiddels gezorgd voor verschillende sectorale overeenkomsten. Daarnaast werden een stadscontract tussen de Vlaamse Regering en de Stad Antwerpen en een brownfieldconvenant met de Vlaamse Regering en een hele reeks partners afgesloten. Het coördinatieteam van het strategisch project werkt op vier sporen: inhoudelijke visievorming, communicatie, afstemming met andere projecten en programma’s en projectplanning.

Aansluitend wordt samen met de bouwmeester een beeldkwaliteitsplan opgemaakt dat het strategisch masterplan verder detailleert en die aspecten invult die daarin nog niet of onvoldoende uitgewerkt zijn.

Daarnaast werden en worden op verschillende vlakken studies uitgevoerd over de sloop, de afvalverwijdering en het erfgoed van International Oil, het industrieel erfgoed, de goederenstromen, met onder meer de uitbouw van een stadsregionaal en watergebonden distributiecentrum, het archeologisch vooronderzoek, fiscaliteit, marktverkenning, …

Verder werden er samenwerkingsverbanden rond onderzoek en ontwikkeling opgezet met verschillende instellingen van het hoger onderwijs uit de stad. Er werd een communicatieplan 2012-2014 uitgewerkt dat enerzijds de mogelijkheden van het terrein bij investeerders en eindgebruikers bekend wil maken en anderzijds burgers en bedrijven wil betrekken bij de nakende herinrichting.

Een projectwebsite prijst deze groene toplocatie voor innovatieve bedrijven alvast aan.

Blue Gate Antwerp voert onderhandelingen om tot een PPS (publiekprivate samenwerking) te komen. Dat traject zal leiden tot een definitieve overeenkomst in het najaar van 2015. Na de installatie van de PPS zal de sanering en de ontwikkeling starten. Blue Gate Antwerp verwacht dat in 2017 de eerste bedrijven zich zullen vestigen.

Voor de logistieke zone zijn de werken aan de nieuwe kaaimuur gestart. De afwerking is voorzien in 2015. In een eerste fase zal de kade gebruikt worden voor het aan- en afvoeren van bouwmaterialen voor de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp en omliggende projecten zoals Scheldekaaien, Nieuw Zuid, Groothandelsmarkt, etc.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:

Nancy Meijsmans en Guido Muelenaer
Werk en Economie vzw
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen
Grote Markt 1
2000 ANTWERPEN