Bijstelling van de milieuvoorwaarden voor een meetplaats


Wijziging of bijstelling van de milieuvoorwaarden voor een meetplaats van emissie via schoorsteen

Volgens art. 4.4.2.2, §1, vierde lid van VLAREM II, moet de schoorsteen voorzien worden van meetopeningen volgens een code van goede praktijk. Hieronder vallen ook de bepalingen uit het Compendium voor monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC). Daarnaast moet, met het oog op de veilige en praktische uitvoering van de controlemetingen, een meetplatform of gelijkwaardig alternatief worden voorzien.

Installaties die voor 1 juli 2014 vergund zijn kunnen hiervan afwijken, op voorwaarde dat hiervoor een afwijking in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is verleend.

Top


Hoe een vraag tot wijziging of verzoek tot bijstelling indienen?

Je dient de vraag tot afwijking in bij de bevoegde overheid aan de hand van het formulier “Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden” (bijlage 5 bij het omgevingsvergunningsbesluit).
Het formulier “Aanvullende gegevens bij een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor een meetplaats” kan best bij het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden worden gevoegd in volgende gevallen:

  • het aantal meetopeningen, meetassen of meetpunten van de meetplaats beantwoordt niet aan de vereisten die bepaald zijn in procedure LUC/0/001;
  • de meetplaats voldoet niet aan de vier voorwaarden voor homogene stroming die bepaald zijn in procedure LUC/0/001.

docx bestandAanvullende gegevens bijstelling milieuvoorwaarden meetplaats (85 kB)

Top


Beoordeling vraag tot wijziging of verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

Bij de beoordeling van de vraag tot wijziging of het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden wordt in de eerste plaats rekening gehouden met BBT (eventuele technische of financiële beperkingen). Verder zal de vraag tot wijziging of het verzoek tot bijstelling in eerste instantie beoordeeld worden aan de hand van volgende schema’s:

pdf bestandSchema 1: Niet voldaan aan een aantal meetpunten (150 kB)

pdf bestandSchema 2: Niet voldaan aan alle voorwaarden volgens EN 15259 (191 kB)

Top

Contacteer ons

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning