Bewonersavond als opstart van een participatietraject

Participatie staat centraal in de aanpak van een complex project. Bijgevolg is het opportuun om al voor de startbeslissing te overleggen met belangrijke stakeholders. Uiteraard zijn buurtbewoners in heel wat projecten een te betrekken doelgroep. Tijdens de verkenningsfase van het complex project 'Stationsomgeving Geel' was er het idee om een bewonersavond te organiseren.

Op zo'n avond kan er enerzijds uitleg gegeven worden over de nieuwe aanpak. En je kan vanuit de overheid een inzicht geven in de aanleiding voor het project en je eigen hoofddoelstelling en andere ideeën over het projectgebied bekendmaken. Maar het is vooral belangrijk aan te geven dat alles nog mogelijk is en dat je hen vroeg in het proces samenbrengt om hun stem te horen. Welke ideeën en verwachtingen leven er bij hen omtrent het projectgebied? In Geel is het erg goed gelukt om die bereidheid tot samenwerking vanuit de overheid duidelijk te maken. De fuifzaal De Waai zat goed vol met meer dan 100 aanwezigen.

De buurtbewoners werden na de inleidende presentaties verdeeld over meerdere tafels, waar in kleinere groep verder kon gesproken worden over drie thema's: mogelijke invulling van het project met functies / mobiliteit / publieke ruimten. Kom niet met een afgewerkt plan aan, waar men op mag reageren want dat is geen participatie. Maar met niets aankomen is ook niet goed, je moet wel duidelijk maken dat je er zelf ook over nadenkt en de bewoners serieus neemt. Door middel van een goede inleiding met een korte presentatie kun je ook het denken wat sturen en begeleiden, zodat erna een zinvolle inhoudelijke discussie ontstaat. Werk met een actieve werkvorm, waarbij bewoners en ondernemers aan kleine tafels plaatsnemen met 10-15 personen en stimuleer hen om in sessies van een minuut of 20 te praten over concrete onderwerpen of thema’s. Zorg er ook voor dat er kaartmateriaal of foto’s op tafel liggen, om zaken die naar voren komen wat aan te duiden of te verduidelijken.

Zo'n brainstormsessie laat toe dat veel meer mensen actief nadenken over hun eigen wensen voor het gebied. De gesprekken inspireren de overheid breed na te denken over de toekomstige invulling van het gebied. Uiteraard heb je op voorhand goed geduid dat het niet mogelijk is alles mee te nemen, maar je engageert je wel dat je elk idee afweegt op opportuniteit om in te passen in de doelstellingen van het project. Op deze wijze is Geel er in geslaagd om de bewonersavond niet louter als éénrichtingsverkeer van overheid naar burgers te organiseren. Het open debat heeft de aanwezigen vertrouwen gegeven in de procesprincipes die centraal staan bij complexe projecten zoals participatie en transparantie. Op zo'n avond kan je ook polsen naar de verwachtingen inzake participatie. Het is evident dat het niet mogelijk is om een grote groep van bewoners op zeer regelmatige basis te bevragen. Dus is het de ambitie om fysieke bijeenkomsten met buurtbewoners te combineren met digitale dialoog. De bewonersavond heeft enerzijds de buurtbewoners de nieuwe aanpak laten kennen en de intenties van het stadsbestuur kenbaar gemaakt. Anderijds heeft het stadsbestuur nu een goed beeld van de verwachtingen van de buurtbewoners zelf. De ambitie is dan beide verwachtingspatronen zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen.  

Leerpunten:

  • Zie participatie als communiceren, niet in één richting, maar in meerdere richtingen, dus geven én ontvangen.
  • Neem de tijd voor participatie en benut de kennis die de lokale inwoners hebben over het functioneren van het gebied. Op die manier betrek je hen actief bij het formuleren van de uitgangspunten.
  • Hanteer een open houding om de ‘energie vanuit het gebied’ te benutten

 

verkenningsfase stationsomgeving Geel.jpg