Bestuurlijke geldboete

Een bestuurlijke geldboete is een sanctie die de overtreder verplicht om een geldsom te betalen. Samen met de geldboete kan ook een voordeelontneming worden opgelegd.

Wanneer kan je een bestuurlijke geldboete krijgen?

Je kan een bestuurlijke geldboete krijgen wanneer het vaststaat dat je de overtreder bent van een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf. De feiten hoeven niet met opzet te zijn gepleegd. Elk door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegd feit kan bestuurlijk worden gesanctioneerd. Loutere onwetendheid over wat al dan niet toegelaten is, neemt het bestaan van het misdrijf niet weg.  

Overmacht kan alleen de schuld wegnemen als het voor de overtreder onmogelijk was om de feiten te voorkomen. Dit betekent dat de feiten alleen te wijten mogen zijn aan een gebeurtenis die niet door de overtreder voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden. In de praktijk kan overmacht zelden worden aangetoond.

Voor je een bestuurlijke geldboete krijgt, word je eerst in kennis gesteld van de opstart van de procedure voor het opleggen van een bestuurlijke geldboete.  Na ontvangst van deze kennisgeving kan je binnen een termijn van dertig dagen een verweer indienen waarin je al dan niet om een hoorzitting vraagt. Je kan ook verzoeken om een (elektronische) kopie van het dossier te verkrijgen. 

De bestuurlijke geldboete kan opgelegd worden met (gedeeltelijke) uitstel van tenuitvoerlegging. 

Er kan geen bestuurlijke geldboete worden opgelegd als:

  • er voor het feit in kwestie al eerder een bestuurlijke geldboete of een door een ander daartoe bevoegde persoon of overheid bepaalde boete werd opgelegd
  • door de strafrechter voor het feit in kwestie al eerder een straf werd opgelegd;
  • het feit in kwestie al eerder geleid heeft tot een vrijspraak, een eenvoudige schuldverklaring zonder straf, een opschorting van de uitspraak van de veroordeling of een minnelijke schikking;
    • de gewestelijke bevoetingsentiteit oordeelt dat de overtreder heeft voldaan aan de voorwaarden van het voorstel tot betalen van een geldsom (bestuurlijke transactie), zodat de bestuurlijke boeteprocedure vervalt.

Wat kan je doen als je een geldboete ontvangt?

Als je akkoord bent met de beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete, al dan niet met voordeelontneming, dan ga je over tot betaling volgens de voorgeschreven modaliteiten. Indien u uitstel of spreiding van betaling van de geldboete wenst, dient u een gemotiveerd verzoek te richten tot de afdeling Strategie, Internationaal beleid en Dierenwelzijn. Deze informatie wordt bij de boetebeslissing gevoegd in een mededeling als bijlage. De bedragen worden geïnd en ingevorderd ten voordele van het Minafonds.

Als je niet akkoord bent met de boetebeslissing (geldboete en/of een voordeelontneming), dan kan je  beroep indienen bij het Handhavingscollege. Om dat op een correcte manier te doen, moeten een aantal voorwaarden naar vorm en termijn worden nageleefd. Deze informatie wordt bij de boetebeslissing gevoegd in een mededeling als bijlage.