Bestuurlijke boeteprocedure

De procedure tot oplegging van een bestuurlijke geldboete kan worden opgestart nadat:

 • de procureur des Konings besliste om een milieumisdrijf vastgesteld in een proces-verbaal niet strafrechtelijk te behandelen en door te sturen naar de afdeling Handhaving voor bestuurlijke sanctionering
 • de afdeling Handhaving van een toezichthouder een verslag van vaststelling van een milieu-inbreuk ontving

Kennisgeving van de opstart

Wanneer de boeteprocedure wordt opgestart, word je als vermoedelijke overtreder hiervan op de hoogte gebracht via een kennisgevingsbrief. In deze brief staan volgende elementen:

 • de mededeling dat de procedure werd gestart en dat er wordt onderzocht of er al dan niet een geldboete volgt
 • de verwijzing naar het proces-verbaal en beslissing van de procureur des Konings om niet strafrechtelijk te behandelen of het verslag van vaststelling met vermelding van de geschonden regelgeving
 • tot wat de procedure kan leiden: het opleggen van een bestuurlijke geldboete (waarvan het maximumbedrag meegedeeld wordt) en eventueel een voordeelontneming
 • de vermelding dat er rekening gehouden wordt met de ernst en de frequentie van het misdrijf of de inbreuk en de omstandigheden waarin het misdrijf of de inbreuk gepleegd of beëindigd werd
 • de mogelijkheid om binnen de aangegeven termijn een schriftelijk verweer mee te delen, om gehoord te worden en inzage en kopieën te krijgen in of van de documenten waarop het voormelde voornemen steunt

Na de kennisgeving: inzage in het dossier en verweer mogelijk

Als je een kennisgeving opstart procedure hebt ontvangen, dan kan je:

 • inzage krijgen in of verzoeken om een kopie van de documenten waarop het voornemen is gebaseerd om al dan niet een bestuurlijke geldboete op te leggen
 • binnen een termijn van 30 dagen een schriftelijk verweer met stavingstukken indienen
 • een aanvraag tot hoorzitting indienen om je standpunt mondeling toe te lichten

Relevante informatie voor je verweer:

 • neem de documenten door, zodat je precies weet welke feiten de aanleiding vormen voor de opstart van de boeteprocedure
 • de hoogte van een bestuurlijke geldboete wordt afgestemd op de ernst van de feiten en er wordt rekening gehouden met de frequentie waarmee en met de omstandigheden waarin feiten werden gepleegd of beëindigd
 • staaf het verweer zo veel mogelijk met relevante stukken
 • dien je verweer bij de afdeling Handhaving in per aangetekend schrijven, per schrijven, per fax of per e-mail 

Wat gebeurt er met je verweer (en/of mondelinge toelichting)?

De afdeling Handhaving zal je verweer, en als je erom verzocht hebt de mondelinge toelichting ervan, bij de beoordeling van de feiten betrekken. Van de hoorzitting kan een verslag worden gemaakt dat aan de vermoedelijke overtreder wordt overgemaakt om eventuele opmerkingen te formuleren, voordat de boete dan wordt opgelegd.

Contacteer ons

Sanctionering en advisering
02 553 75 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)

Wanneer krijg je een geldboete?

Je kan een bestuurlijke geldboete krijgen als je de overtreder bent van een milieumisdrijf of -inbreuk.

Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?