Beoordelingsgrond: Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen

Artikel 4.3.1,§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening  bevat sinds enige tijd de term "beleidsmatig gewenste ontwikkelingen".

De tekstpassage luidt:

"§ 2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen :

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;

2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de volgende aspecten in rekening brengen:

a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1°;

b) de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover:

1) de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;

2) de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is;

3° Indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarvan niet op geldige wijzige afgeweken wordt, en in zoverre dat plan of die vergunning voorschriften bevat die die aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, worden deze voorschriften geact de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven."

 

Download de leidraad

Download de pdf bestandLeidraad beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (236 kB)

Beoordelingsgrond ruimtelijk rendement

Meer informatie over de beoordelingsgrond inzake goede ruimtelijke ordening

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen. 

Leidraad beleidsmatig gewenste ontwikkelingen