Beleid over ontsnippering

Een weg of waterweg is vaak een grote en gevaarlijke hindernis voor in het wild levende dieren. Om het versnipperende effect van Vlaamse wegen en waterwegen te verminderen en zo meer kansen te geven aan de natuur, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. Het bouwen van ecoducten, amfibieëntunnels, boombruggen en fauna-uitstapplaatsen zijn enkele voorbeelden van ontsnipperingsmaatregelen. Ook het ecologisch beheren van de (water)wegbermen is een belangrijke opdracht.

Het team Natuurtechnische Milieubouw (NTMB)  staat in voor het stimuleren, adviseren, en mede-financieren van ontsnipperingsmaatregelen en ecologisch bermbeheer van Vlaamse infrastructuur (bv. snelwegen, gewestwegen en waterwegen).

Om knelpunten te lokaliseren en prioriteiten te bepalen, werden een reeks ontsnipperingsstudies gemaakt voor een aantal wegen en waterlopen. Ook het monitoren van de aangelegde ontsnipperingsmaatregelen behoort tot de taak van het team. Uiteraard gebeurt dit alles in nauwe samenwerking met de infrastructuursector. Een aantal brochures, publicaties en studies geven een goed overzicht van onze acties. 

Heb jij informatie over een knelpunt? Geef het dan door via dit invulformulier of contacteer ons via ontsnippering@vlaanderen.be.  

ecoduct Kikbeek (E314, Maasmechelen)
Ecoduct Kikbeek (E314, Maasmechelen)
ecologisch bermbeheer
Ecologisch bermbeheer
natuurvriendelijke oever met paaizone Moervaart
Natuurvriendelijke oever met paaizone Moervaart
amfibietunnel
Amfibietunnel