Bedrijfsinterne milieuzorg

Bedrijfsinterne milieuzorg heeft tot doel duurzame productiepatronen na te streven en de milieubelasting van een bedrijf in al zijn aspecten te beheersen en te beperken. Het vormt een belangrijke pijler in de Vlaamse milieuhygiënewetgeving: afdeling 4.1.9 (bedrijfsinterne milieuzorg) van titel II van het VLAREM werd in 1996 door de Vlaamse Regering ingevoegd ter uitvoering van titel III van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. De afdeling 4.1.9 is van toepassing op de inrichtingen die in de lijst van bijlage I bij titel I van het VLAREM zijn ingedeeld in de eerste of tweede klasse en bevat bepalingen inzake de milieucoördinator, inzake de milieuaudit (vrijwillige milieuaudit 'EMAS' en decretale milieuaudit) en inzake de rol van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPB).