Atlas hernieuwbare energie

Over de atlas hernieuwbare energie

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen om de marktintroductie van hernieuwbare energie (HE) te versnellen en van onder uit bijdragen tot de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. De hernieuwbare energieatlas is hierbij een handig instrument.

Deze atlas geeft een inschatting van het hernieuwbare energiepotentieel tot op het grondgebied van een gemeente en helpt te investeren in hernieuwbare energie op lokaal niveau.  Dankzij deze atlas kunnen steden en gemeenten hun lokale doelstellingen beter definiëren. 

Deze atlas kan ook meehelpen om het Covenant of Mayors( het Burgemeestersconvenant) uit te voeren. Steden en gemeenten die het convenant ondertekenen, engageren zich om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen en hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% te reduceren. Binnen het jaar na ondertekening moeten ze duurzame energie actieplannen (SEAP’s) opmaken en tweejaarlijksrapporteren over de voortgang.

Inhoud

Eerst gaven we een zo nauwkeurig mogelijke inschatting en cartografische weergave van de huidige hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen. Voor elke hernieuwbare energievorm (zon, wind, water, biomassa, aardwarmte) wordt nagegaan waar in Vlaanderen al energie wordt opgewekt en over hoeveel (installaties en productie) het gaat. 

We schatten het potentieel aan hernieuwbare energie productie per HE-technologie. We rekenen drie scenario’s door waarin het potentieel per technologievorm varieert maar ook de ruimte waarin dit potentieel beschikbaar is, door positieve en negatieve (ruimtelijke) aanknopingspunten aan- of uit te zetten en de haalbaarheidsparameter van HE-technologieën anders in te stellen. We veronderstellen de ruimtelijke randvoorwaarden conform het huidig landgebruik en doen, binnen deze studieopdracht, geen aannames over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Interacties tussen HE-technologieën bekijken we voornamelijk vanuit ruimtelijke context.

Deze oefening levert veel kaartmateriaal op. Dit materiaal wordt op een gebruiksvriendelijke wijze ontsloten via Geopunt.