As-built - metsershaar - VCRO artikel 4.2.7 ; 4.2.8 ; 4.2.9

Dit is een technische toelichting voor overheden en professionals. Het omgevingsloket bevat een toelichting gericht op burgers.


Combineren van bepaalde afwijkende met vergunde handelingen tijdens het bouwproces 
Tijdens het uitvoeren van bouwwerken wordt er soms afgeweken van de verkregen vergunning. De regeling rond as-built voorziet enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning: 

a)    vergunde handelingen met niet-vergunningsplichtige handelingen
Het spreekt vanzelf dat handelingen die niet vergunningsplichtig zijn, zoals het schilderen van gevels, ook kunnen uitgevoerd worden tijdens de bouw van een vergund gebouw, ook al was dit schilderen niet voorzien in de vergunning. 
b)    vergunde handelingen met van vergunning vrijgestelde handelingen  
De vergunde bouwplannen kunnen aangevuld en aangepast worden met vrijgestelde handelingen die zijn opgenomen in het vrijstellingenbesluit van 16 juli 2010. De bevoegde overheid kan de uitvoering van vrijgestelde handelingen immers niet beletten wanneer de constructie reeds gerealiseerd zou zijn zoals vergund. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het wijzigen van niet dragende binnenmuren. 
c)    vergunde handelingen met meldingsplichtige handelingen binnen in gebouwen 
Meldingsplichtige handelingen, zoals binnenverbouwingswerken die betrekking hebben op de stabiliteit, kunnen voortaan uitgevoerd worden tijdens het bouwproces.  

Hier gebeuren tijdens het bouwproces vaak kleine wijzigingen zonder stedenbouwkundige impact aan vb. een paar tientallen centimeters opschuiven van dragende binnenmuren.  

Deze combinatie is niet toegestaan als de te combineren handelingen uitdrukkelijk verboden of beperkt zijn in de vergunning. 
Ook een combinatie met stedenbouwkundige handelingen die door een gemeentelijke of provinciale verordening vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn gemaakt, is niet toegelaten. Een combinatie met zorgwonen is ook niet toegelaten. Daarvoor blijft steeds een melding nodig.  

 

Erkenning van het fenomeen van het metsershaar
Het ‘metsershaar’ is de foutenmarge van enkele centimeters (bij metselwerk vaak bepaald op een halve steen of 10 cm) tijdens de uitvoering van de vergunning. De afwijkingen in maatvoering die inherent verbonden zijn aan het bouwproces worden beschouwd als beantwoordend aan de verleende vergunning. De toepassing van het metsershaar kan geen afbreuk doen aan burgerlijke rechten. 


Het facultatieve as-builtattest als optelsom 
Als voor de handelingen die de opdrachtgever wil uitvoeren de medewerking van een architect vereist is, kan de architect op verzoek van de opdrachtgever een verklaring (as-builtattest) opstellen die bevestigt dat een constructie of gebouwencomplex slechts binnen de decretale regels afwijkt van de vergunde plannen.  

Het as-builtattest is dus niet verplicht en omvat een louter technische beoordeling van de legaliteit van het gerealiseerde bouwproject. De legaliteit is een ‘optelsom’ van: 
1.    de stedenbouwkundige vergunning resp. omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen; 
2.    de tijdens het bouwproces uitgevoerde niet-vergunningsplichtige handelingen; 
3.    de tijdens het bouwproces uitgevoerde vrijgestelde handelingen; 
4.    de tijdens het bouwproces uitgevoerde meldingsplichtige handelingen binnen in gebouwen;
5.    de decretale tolerantiemarges (metsershaar).

Het as-builtattest heeft aldus geen vergunningverlenende of regulariserende werking. 

Als de architect een as-builtattest opstelt, moet hij een kopie ervan bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college dient enkel het bestaan van het attest te vermelden in het vergunningenregister overeenkomstig artikel 5.1.2 VCRO. Deze vermelding houdt geen inhoudelijke beoordeling van de correctheid van het attest in en heeft louter registratie tot doel. Door deze registratie in het vergunningenregister geraakt het bestaan van het attest bekend aan de koper naar aanleiding van de verkoop van een onroerend goed.

Model
De Vlaamse Regering heeft een model van as-builtattest vastgesteld.  

Contacteer ons

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning