Antwerpen-Kanaal

Waar:
omgeving rond bedrijventerreinen en aangrenzende woongebieden (Albertkanaal vanaf de Antwerpse haven tot Wijnegem: Antwerpen, Schoten en Wijnegem)

Wat:
Inbreiding en herstructurering, historisch verouderde bedrijfsgebouwen en relatief beperkt gebruik van kanaal, een verwaarloosd en ongeordend openbaar domein, insluiting in het stedelijk weefsel.

Ha: 368,3

Doelstellingen:

 • door verbreding,  verdieping en aanpassing oever van het Albertkanaal watergebonden bedrijvigheid nastreven + tegen 2020 dient elke brug een doorvaarhoogte van 9,10m te hebben
 • creëren positief investeringsklimaat
 • optimaliseren ontsluiting/mobiliteit
 • verbeteren beeldkwaliteit/imago
 • relatie met de woonwijken verbeteren
 • efficiënt ruimtegebruik/inbreiding
 • vergroten aandeel watergebonden bedrijvigheid

Doorlopen procedures:

 • Opstart in 2009 met een consultatie- en informatieronde
 • Opmaak masterplan voor het hele projectgebied
 • Begin 2010 afspraken over deelacties en actoren die deze uitvoeren + overlegplatform
 • Overlegplatform rond de verbetering van het openbaar domein en het economisch functioneren van het bedrijventerrein.
 • Gerichte deelacties rond vier inhoudelijke thema’s:
  • mobiliteit
  • imago en beeldkwaliteit
  • ruimte intensiever benutten
  • relatie bedrijventerrein en woongebied
 • Actieplan (acties rond wonen, werken, verkeer en groene kwalitatieve omgeving)
 • Waterloop Klein Schijn vervangen door een waterhuishouding voor en op maat van het bedrijventerrein

Stand van zaken:

 • Delegatie werd verleend aan provincie Antwerpen door minister RO
 • Focusnota opgemaakt: inventarisatie, afbakening onderzoekskader en verdere uitwerking van het procesverloop
 • Coördinatie provincie, opmaak kaderplan (visienota en actieplan) afgerond
 • Actieplan in uitvoering
 • Afweging naar evt herbestemming en realisatie lopende
 • Afstemming in Poort Oost verband
 • 26 april 2016: infomoment bedrijven Kanaalkant
 • de herstructurering van de Kanaalkant gaat goed vooruit. Trekker voor dit project is de Provincie Antwerpen.
 • Meer info: www.provincieantwerpen.be

Beslissingen:

 • Opdracht c-ENA aan provincie > opmaak kaderplan = visienota + actieplan
 • Visienota afgewerkt: principes en visie (adviesronde maart 2014)
 • Actieplan afgewerkt
 • April 2014: opstart werkgroepen i.v.m. afstemming en verder onderzoek acties (voor bedrijventerreinen o.a.: Werkgroep Kop van Merksem, Werkgroep Sportpaleis/Kronenburg en Werkgroep Bosuil/Melkerijstraat/Duurzaamheid)
 • 2-maandelijks werkgroepen: uitvoering actieplan - coördinatie en opvolging door provincie.
 • afstemming met partners omtrent communicatie van projecten in en rond het Albertkanaal.
 • Momenteel nog geen uitspraak over noodzaak herbestemming(en)
 • Afstemming en coördinatie met strategisch project en relatie Oosterweelverbinding (thv Sportpaleis) – deelproject Poort Oost
 • DB ENA > bericht aan provincie met positieve appreciatie