ANDERE WIJZIGINGEN

Een aantal wijzigingen worden bij de decreten toegelicht. Deze zijn niet limitatief. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze bespreking in de memorie van toelichting

 1. Veldwetboek van 7 oktober 1886
  Het Veldwetboek wordt aangepast teneinde een duidelijk kader betreffende het maken van kampvuren te voorzien.
 2. Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen
  In de Wet Onbevaarbare Waterlopen wordt de opmaak van een digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen voorzien ter vervanging van de analoge atlas met de beschrijvende tabellen. Op die manier wordt een beter overzicht van het oppervlaktewatersysteem bekomen. Hiernaast worden onder meer ook allerhande actualisaties en verduidelijkingen opgenomen en opschoningen doorgevoerd
 3. Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet
  De tekst van de Ruilverkavelingswet wordt voor wat betreft het Vlaamse Gewest in overeenstemming gebracht met de terminologie van de Vlaamse Vastgoedcodex.
 4. Wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken
 5. Wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne
 6. Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
  In het Grondwaterdecreet wordt de basis gelegd voor een nieuwe, meer op de huidige noden afgestemde organisatie van het openbaar onderzoek bij de afbakening van waterwingebieden en beschermingsgebieden.
 7. Bosdecreet van 13 juni 1990
  Er wordt voorzien in een grondige hervorming van de regels in het Bosdecreet inzake houtverkoop en -exploitatie in openbare bossen. De huidige regels terzake verhinderen een eigentijdse, minder tijdrovende en meer optimale aanpak van de verkoop en exploitatie van hout uit openbare bossen. Bovendien zijn enkele bepalingen niet meer in lijn met de Europese regelgeving inzake het vrij verkeer van goederen en diensten. Verder worden ook met een wijziging van artikel 91 van het Bosdecreet bepaalde onwenselijke prakijken naar aanleiding van de verkoop van ontboste percelen onmogelijk gemaakt, door o.m. voortaan ook bestuurlijke maatregelen die opgelegd werden ten aanzien van de vorige bosbeheerder tegenstelbaar te maken aan de nieuwe bosbeheerder. Ten slotte worden ook wijzigingen doorgevoerd aan het artikel 97 van het Bosdecreet, die onder meer als doel hebben ervoor te zorgen dat niet alleen het louter oprichten van constructies in bossen strafbaar is, maar ook het in stand houden van die constructies.
 8. Decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het fonds voor de preventie en sanering inzake leefmilieu en natuur als gewestdienst met afzonderlijk beheer
 9. Jachtdecreet van 24 juli 1991
 10. Decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het fonds voor de preventie en sanering inzake leefmilieu en natuur als gewestdienst met afzonderlijk beheer
 11. Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
  In het DABM wordt de verplichting geschrapt tot het ter kennis brengen aan de bevoegde afdeling van de aanstelling van de milieucoördinator. Verder wordt ook het toepassingsgebied van Titel XVI van het DABM uitgebreid tot de wet onbevaarbare waterlopen en zijn uitvoeringsbesluiten. Ten slotte wordt ook voorzien in een wijziging van artikel 4.1.1, §1, 4° DABM en een interpretatieve bepaling voor wat betreft het artikel 4.2.3, §2 en §3 DABM. Deze laatste twee bepalingen (zijnde wijzigings- en interpretatieve bepaling) beogen een verduidelijking te bieden ten gevolge van de tussenkomst van het arrest Deboosere e.a. van 30 januari 2018 van de Raad van State (nr.240.626).
 12. Decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water
  In het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water worden o.m. de taken van de lokale adviescommissie verruimd tot het adviseren over het begrenzen van de watertoevoer
 13. Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
  In het Natuurdecreet wordt de tekst van het Natuurdecreet aangepast aan de gewijzigde mestregelgeving. Er wordt ook voorzien dat eigenaars of beheerders van private terreinen moeten gedogen dat op hun terreinen maatregelen worden uitgevoerd inzake beheer en bestrijding van in de eerste plaats in het wild voorkomende, voor de EU zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, en in de tweede plaats in het wild voorkomende, voor het Vlaamse Gewest zorgwekkende invasieve soorten. Er wordt tenslotte ook naar analogie met de wijzigingen aan artikel 91 Bosdecreet een nieuw artikel 57ter ingevoegd in het decreet Natuurbehoud.
 14. Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018
  In het decreet van 18 juni 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, worden op hoofdlijnen de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 • Er wordt een decretale grondslag voorzien om een gegevensstroom van de verzekeraars die via de brandpolis overstromingsschade vergoeden, mogelijk te maken aan de CIW;
 • De regelgeving wordt geactualiseerd ten gevolge van wijzigingen van de mestregelgeving en wijzigingen aan het bekkenbestuur en de mestregelgeving;
 • ​Wat de drinkwaterregeling betreft wordt aan de Vlaamse Regering mandaat gegeven om nadere regels vast te leggen rond beperkingen in het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie wanneer de levering vanuit een kwantitatief oogpunt in het gedrang komt.
 • Er wordt tevens voor het begrenzen van het debiet van de watertoevoer een decretale basis geboden;
 • In het vierde deel van het decreet wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd voor de vrijstelling die de heffingsplichtige kan genieten die het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid zuivert in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater en worden wijzigingen aangebracht ten gevolge van de digitalisering van de heffingsprocedure.
 1. Bodemdecreet van 27 oktober 2006
  Via een wijziging aan artikel 8 van het Bodemdecreet wordt aan de VMM de erkenning als bodemsaneringsdeskundige verleend voor de uitvoering van de monstername van waterbodems. Er wordt ook voorzien in een oplossing voor de hypothese dat wanneer er reeds een saneringsplichtige is (exploitant, vereniging van mede-eigenaars) de individuele mede-eigenaar toch nog als saneringsplichtige wordt beschouwd in het kader van de geplande overdracht van zijn privatieve kavel.
 2. Decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid
 3. Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
  In het Materialendecreet wordt de mogelijkheid voorzien om via convenanten op een meer flexibele manier uitvoering te geven aan door de Vlaamse Regering opgelegde maatregelen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
 4. Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid
  Er worden ook verschillende wijzigingen aan het decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid doorgevoerd. Gaande van het voorzien van specifieke rechtsgronden, tot het verhogen van het voorziene maximumbedrag voor de op te leggen administratieve boetes voor inbreuken zoals omschreven in artikel 56, §3, tot het inschrijven van de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete met uitstel, en tot het voorzien van een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State aan wie in eerste aanleg een exclusief bestuurlijke geldboete is opgelegd.
 5. Decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos
  In het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos wordt om reden van verduidelijking een aanpassing doorgevoerd aan artikel 107, tweede lid, 2°.
 6. Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving
 7. Bekrachtiging bijdragen van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
 8. Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder