Albertknoop +

Periode 01.09.2010 - 01.09.2013
Periode 2 01.06.2014 - 01.06.2017
Provincie Limburg
Gemeente provincie Nederlands Limburg, gemeenten Lanaken en Maastricht
Aanvrager Provincie Limburg (België)
Subsidiebedrag 300.000 euro en 150.000 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

De ALBERTKNOOP kreeg deze naam omdat in dit grensoverschrijdend gebied van 500 ha heel wat infrastructuur samenkomt: het Albertkanaal, het geplande Cabergkanaal, de goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken, verschillende wegen waaronder de A2 en de N78, de toekomstige Spartacus-sneltram en een aantal pijpleidingen. In de buurt liggen de woonkernen van Lanaken en Maastricht met daartussen de vallei van de Zouw, enkele bedrijventerreinen waaronder Europark in Lanaken, de steenbakkerij van Wienerberger, de woonwijken Malberg en Caberg in Maastricht, het stadsvernieuwingsgebied Belvédère in Maastricht en een leemontginningsgebied van de Leembank cvba.

In de komende jaren zullen de landbouwactiviteit en de leemontginning er blijven plaatsvinden. In een latere fase komt er een nieuw landgrensoverschrijdend bedrijventerrein van circa 110 ha dat multimodaal kan ontsloten worden (goederenspoorlijn, waterweg en weg). Het gebied heeft veel potenties, maar de ontwikkeling ervan is niet evident door de verschillen tussen Belgische en Nederlandse (milieu)wetgevingen, de grensoverschrijdende afwatering, de te verwachten groei in het verkeer, de aanleg van nieuwe weginfrastructuur, de vraag naar afstemming van het woonbeleid aan weerszijden van de grens, enzovoort.

Dat betekent niet dat men bij de pakken is blijven zitten. De provincies Belgisch en Nederlands Limburg werken al vele jaren samen met de gemeenten Lanaken en Maastricht en met het Vlaams Gewest om de puzzel te doen passen.

In 2004 leidde dat tot de ‘Euregionale Ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei’. In 2007 kwam het 'strategisch ontwikkelingsperspectief ALBERTKNOOP’ tot stand waarin alle thema’s ruimtelijk en grensoverschrijdend werden geïntegreerd. In 2012 werd een inrichtingsconcept voor het gebied goedgekeurd. Erg belangrijk is de afstemming van dit project op andere planningsprocessen in de regio zoals het grensoverschrijdend en strategisch project Maasvallei, het Economisch Netwerk Albertkanaal, het Maaskruisend verkeer in Nederland, en andere ruimtelijke visies aan weerszijden van de grens en het Limburgcharter.

 

Resultaten

Dankzij de subsidie voor het strategisch project kon de samenwerking versterkt en verbreed worden. Van 2010 tot 2017 werd op drie sporen gewerkt:

 1. op lange termijn: het juiste beleids- en planningskader opbouwen;
 2. op korte termijn: operationele acties voorbereiden en quick wins realiseren;
 3. werken aan communicatie en draagvlak.

 

Al in 2011 heeft het coördinatieplatform Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) twee acties opnieuw geactiveerd zodat de herstructurering van het gebied én het schrappen van het tracé van het Cabergkanaal mogelijk worden. Met het goedkeuren van het 'Inrichtingsconcept ALBERTKNOOP' en het ondertekenen van een engagementsverklaring door de bestuurders van de betrokken partners is een akkoord over de verdere inrichting van het gebied bereikt en zullen de nodige beslissingen worden genomen voor de realisatie ervan. Hiermee wordt een landgrensoverschrijdende coördinatie van visies, procedures, milieustudies en acties een feit.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Albertknoop' geeft een juridische verankering aan het inrichtingsconcept. Acties die hiermee verband houden zijn:

 • schrappen van de reservatiestrook van het Cabergkanaal (zit vervat in het gewestelijk RUP 'Albertknoop');
 • wegnemen van de fasering van de ontleming (zit vervat in het gewestelijk RUP 'Albertknoop') en opvolgen van de doorwerking hiervan in het vergunningenbeleid;
 • verleggen van fietspaden en buurtwegen in functie van de leemontginning: de opdracht aanbesteding van het ontwerp en de uitvoering van de werken werd gegund in juni 2017. De subsidie-aanvragen bij de provincie Limburg (Nederland), provincie Limburg (België) en de gemeenten Lanaken en Maastricht werden voorbereid;
 • organiseren van communicatie: naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het ontwerp gewestelijk RUP 'Albertknoop' vond in het najaar van 2016 een intensief inspraakmoment plaats;
 • heropstarten van de dialoog met Air Liquide en de Leembank cvba in verband met het verleggen van pijpleidingen;
 • realisatie van de natuurverbinding Zouwdalcorridor en het grensoverschrijdend fietspad (gemeenten Maastricht en Lanaken en beide provincies Limburg). In 2017 werden de grondwerken afgerond;
 • actualisatie kaartenboek;
 • opmaak nieuwsberichten met betrekking tot het gewestelijk RUP via de website www.albertknoop.eu

 

Het gewestelijk RUP 'Albertknoop' werd door de Vlaamse Regering defintief goedgekeurd op 19 mei 2017 en op 27 juni 2017 werd dit besluit bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

Voor de verdere realisatie werden volgende acties voorzien:

 • de goedkeuring van de Benelux beschikking afstemming geluidsregelgeving Vlaanderen-Nederland (najaar 2017);
 • de opmaak van het ontwerp en de aanleg van het grensoverschrijdend fietspad doorheen het Zouwdal;
 • de opvolging van de studies met betrekking tot het toekomstig tracé van de Air Liquidepijpleidingen, de waterproblematiek en het project 2B Connect;
 • het opstarten van een grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van ruimtelijke veiligheid in Beneluxverband;
 • de aanplantingen in functie van de natuurverbinding in het Zouwdal.

 

Meer informatie

 

Documenten:

 

Coördinator:

Guy Vloebergh
tel: +32 3 448 22 72
gsm: +32 496 22 29 52Provincie Limburg
Kristien Lefeber
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT