Afwijkingsmogelijkheden met betrekking tot onroerend erfgoed - VCRO artikel 4.4.6

Artikel 4.4.6 VCRO bevat een afwijkingsbepaling voor bestaande hoofdzakelijk vergunde constructies die beschermd zijn als monument of die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap of archeologische site.   Hierdoor is het mogelijk om, in het belang van het voortbestaan van het erfgoed, op een vlotte manier, zonder opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, bepaalde ingrepen toe te laten die nieuwe functies in het erfgoed ondersteunen. 

Naast ontsluitingen kunnen parkings, verhardingen, reliëfwijzigingen, ondergrondse constructies, technische constructies of onthaalinfrastructuur met een maximale vloeroppervlakte van 100m² worden toegelaten op voorwaarde dat ze het functioneren van de aanwezige of te vergunnen activiteiten binnen de beschermde goederen bevorderen of zorgen voor valorisatie ervan.