Afwijken van bijzondere plannen van aanleg (BPA's) - VCRO artikel 4.4.9/1

Bij het decreet van 8 december 2017 werd een artikel 4.4.9/1 ingevoerd in de VCRO, dat een bijkomende afwijkingsmogelijkheid voorziet voor het vergunningverlenende bestuursorgaan bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen, gelegen binnen de contour van een bijzonder plan van aanleg (BPA) dat ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. De afwijkingsmogelijkheid blijft beperkt tot BPA’s die een verfijning inhouden van een limitatieve lijst van gewestplanbestemmingen (o.a. industriegebied, dienstverleningsgebied, woongebied). Ze geldt enkel op die locaties waar een onderliggende ‘harde’ gewestplanbestemming geldt en kan niet worden toegepast voor wat betreft wegenis, openbaar groen en erfgoed.  Een beroep op de regeling om af te wijken van de BPA-voorschriften kan niet inhouden dat men ook afwijkt van de onderliggende gewestplanbestemming.  Die is immers nog onverkort van toepassing. De afwijkingsmogelijkheid kan dus nooit worden toegepast voor BPA’s die in een afwijkende bestemming van het onderliggende gewestplan voorzien.  

 

Aanvragen in BPA's ouder dan 15 jaar kunnen daardoor dus afwijken van de daarin opgenomen voorschriften of het plan. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de tekstuele voorschriften en de grafische voorschriften (plannen). De afwijkingsmogelijkheid kan dus in praktijk ook worden toegepast op het plangedeelte van BPA’s. Op het plan ingetekende 'tuinzones' bijvoorbeeld, vallen dus ook onder deze regeling. Dit geldt ook voor de voorschriften inzake de bouwzone, de aangeduide tuinzone, zijstrook, ....  Er kan dus van deze regeling gebruik gemaakt worden om bijvoorbeeld bebouwing toe te laten in een voortuinstrook of er kan worden afgeweken van de bouwvrije zijdelingse stroken. Zoals hierboven reeds aangehaald geldt deze afwijkingsmogelijkheid enkel op die locaties waar een onderliggende ‘harde’ gewestplanbestemming geldt en niet voor wat wegenis, openbaar groen en erfgoed betreft.  

Let op! Overeenkomstig artikel 4.3.1 VCRO moeten aanvragen wel nog steeds getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening (net zoals aanvragen die gewoon in woongebied gelegen zijn en niet in een verkaveling). Aanvragen die niet voldoen aan de goede ruimtelijke ordening moeten geweigerd worden. 

Het is een afwijkingsregeling die strikt geïnterpreteerd moet worden en niet automatisch recht geeft op een vergunning.  

In onderstaand document kan u alles terugvinden over de berekening van het BPA, een gebiedsgerichte afweging, het openbaar onderzoek, het toepassing van dit artikel voor bepaalde delen van het BPA, wegenis - openbaar groen en openbare groenzones - , woonreservegebieden en concrete toepassingen (cases). 

pdf bestandAfwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van BPA - interpretatie regelgeving (298 kB)

 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.