Afstemming van de verschillende onderzoeken

Op basis van de alternatievenonderzoeksnota kunnen alle effecten van de alternatieven geïntegreerd onderzocht worden. Dit wil zeggen dat de verschillende onderzoeken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn en gelijktijdig uitgevoerd worden. De resultaten van deze onderzoeken bepalen de verdere selectie van alternatieven.

 • Vertrek van eenzelfde startbasis, duidelijk omschreven in de alternatievenonderzoeksnota.
 • Heb aandacht voor de leesbaarheid van technische documenten en de begrijpbaarheid van specifiek jargon. 
 • Zorg voor een constante uitwisseling van informatie over de onderzoeken.
  De onderzoeken starten gelijktijdig, maar zullen wellicht niet op hetzelfde moment eindigen. Het projectteam zorgt ervoor dat er constant info uitgewisseld wordt tussen de personen en/of entiteiten die de studies uitvoeren. Bijvoorbeeld: mobiliteitscijfers die belangrijk zijn voor het milieuonderzoek, milieueffecten die van belang zijn voor het MKBA,… In het MER onderzoekt men alle redelijke alternatieven. Vanuit ander onderzoek (bv. een nautische studie, ruimtelijk ontwerpend onderzoek,...) wordt ook nagedacht over de alternatieven. De motivatie inzake (on)redelijkheid van alternatieven aangeleverd door die andere studies kan ingepast worden in het MER als onderbouwing. Vaak levert men voor het MER, het MKBA, het ruimtelijk ontwerpend onderzoek,... een apart eindrapport af. Via de synthesenota brengt men dan de conclusies samen. Indien de scope van het onderzoek vrij beperkt is, dan is het mogelijk om al deze thema's op een herkenbare wijze te bundelen in één eindrapport. De synthesenota kan dan als apart afsluitend hoofdstuk in zo'n gebundeld eindrapport opgenomen worden. 
 • Duid in het projectteam één deskundige aan per specifiek onderzoek.
  Bespreek regelmatig het verloop van elk onderzoek op de vergadering van het projectteam. Op die manier is iedereen op de hoogte van de stand van de onderzoeken en krijgt het projectteam inzicht in de verschillende onderzoeken.
 • Betrek op tijd bepaalde instanties die onderzoeken (in)formeel valideren
  Betrek deze instanties op tijd in het proces, zodat zij onderzoeken vlot kunnen valideren. Voor het milieuonderzoek gebeurt de formele validering door de Dienst Milieueffectenrapportagebeheer van de Vlaamse overheid. Wanneer een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitgevoerd is, zal het agentschap Onroerend Erfgoed dat informeel nakijken. Ter voorbereiding van de validering van verschillende onderzoeken kan het nuttig zijn om een breed overleg te organiseren. Alle onderzoeken worden als ontwerp eindrapport in het openbaar onderzoek over het ontwerp voorkeursbesluit ingebracht. Aldus kan het publiek nog opmerkingen formuleren. Na afronding van het openbaar onderzoek is het zaak om die opmerkingen grondig te bespreken en na te gaan of het onderzoek voldoende kwaliteitsvol was ifv de validering van dat onderzoek en/of volledig was wat betreft de scope van het onderzoek.