Afspreken welke overheid de startbeslissing neemt

Op het einde van de verkenningsfase zal een overheid oordelen of het project beantwoordt aan de vereisten van een complex project en al dan niet een startbeslissing nemen.

Door het nemen van een startbeslissing engageert deze overheid zich om een probleemstelling of opportuniteit te onderzoeken.

De startbeslissing wordt steeds genomen door een politieke overheid, met name door de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad, ook in geval zich een particulier project aandient.

Welke overheden kunnen een startbeslissing nemen?

De startbeslissing wordt op het einde van de verkenningsfase genomen door de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad.

De startbeslissing betreft het engagement van deze politieke overheid of overheden om een problematiek te onderzoeken in functie van een passende oplossing. Op dat moment zijn er (nog) geen verdere bevoegdheidsaspecten mee gemoeid.

Vaak zal de formulering van de doelstelling of de opportuniteit dusdanig omvattend en algemeen zijn dat de drie bestuursniveaus betrokken zijn. In dat geval zal één van de drie aangegeven overheden de startbeslissing nemen, maar zal het engagement van de andere betrokken overheden blijken uit de startbeslissing. Deze engagementen kunnen zo nodig worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Welke overheid neemt de startbeslissing?

Op grond van het vooroverleg zal duidelijk worden of de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad zich kan scharen achter de probleemstelling of opportuniteit die het project presenteert. In dat geval kan één van deze drie overheden de startbeslissing nemen.
Wie van deze drie aangegeven overheden dit concreet moet doen, wordt niet vastgelegd, dit om meer vrijheden toe te laten bij het formuleren van de doelstelling of de opportuniteit van het projectgedreven proces.

Als meerdere bestuursniveaus betrokken zijn, zal één van hen de startbeslissing nemen. Het engagement van de andere overheden zal blijken uit de startbeslissing. Deze engagementen kunnen zo nodig worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wat als een van de overheden niet akkoord is met inhoud startbeslissing?

Na afloop van het overleg in de verkenningsfase zal de formulering van de doelstelling of de opportuniteit vaak omvattend en algemeen zijn, waardoor de drie bestuursniveaus betrokken zijn.

Het kan voorvallen dat een overheid zich achter het concreet project schaart, terwijl een andere overheid dit niet doet. In die situatie kan toch een startbeslissing genomen worden.
Het risico bestaat wel dat, als de andere overheid zich doorheen het proces nog steeds niet kan vinden in het project, dit project uiteen valt in een “wel haalbaar” deelproject waarvoor de overheid die de startbeslissing genomen heeft, bevoegd is. De bevoegdheid van de overheid die voor een ander deel bevoegd is maar zich niet achter het project schaart, wordt niet zomaar buiten spel gezet. Er wordt met andere woorden gestart met een minder op een win-win-doelstelling gericht proces.

Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

De startbeslissing moet genomen worden door één van de drie aangewezen overheden, met name de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad.

De startbeslissing moet verplicht bekend gemaakt worden op 

  1. de website van de overheid die een startbeslissing genomen heeft ;
  2. deze website (www.complexeprojecten.be).

Niets staat in de weg  van een ruimere bekendmaking, op andere manieren.