Afspraken en overeenkomsten uitwerkingsfase

In het proces om te komen tot een projectbesluit, werden een aantal bekommernissen geuit, maar ook een aantal aandachtspunten opgeworpen. In de onderzoeksfase zullen reeds een aantal afspraken gemaakt zijn, zowel intern naar taakverdeling, als meer extern, bijvoorbeeld naar wijze van participatie.  Het kan nuttig zijn om tijdens de uitwerkingsfase deze afspraken bij te stellen.

Ook zal het noodzakelijk zijn op tijd te starten met de aanbestedingsprocedure(s). De afstemming van deze procedure(s) met het planningsproces vergt bijzondere aandacht.

Ook bij het vaststellen van het projectbesluit is het aangewezen om afspraken te maken en overeenkomsten te sluiten.

Een of meerdere projectbesluiten zullen concrete uitvoering geven aan een op uitvoeringsniveau gekozen alternatief. Om deze concrete uitvoering in goede banen te leiden, maak je best de nodige afspraken over de verschillende aspecten van de concrete realisatie van het projectbesluit/de projectbesluiten.

Zo kan niet alleen gedacht worden aan financiële afspraken, maar ook aan afspraken over beheer, monitoring, rapportering, evaluatie e.d.m. Dergelijke afspraken maak je best zo vroeg mogelijk, zeker voor de goedkeuring van het projectbesluit.