Actualisatie en activering van het flankerend beleid

In het voorkeursbesluit is een actieprogramma opgenomen.

Een aantal maatregelen die in dit programma zijn opgenomen moeten wellicht gelijktijdig met (of voorafgaand aan) de uitvoering van het eigenlijke project gerealiseerd worden. Hou hier tijdens de uitwerkingsfase zeker rekening mee. Wellicht dat in het onderzoekskader aspecten van het flankerend beleid meegenomen worden. Zorg in je processtructuur dat daar de juiste deskundigen over nadenken en acties verder uitwerken. Ga na of er nog andere actoren betrokken moeten worden en of er voor de maatregelen specifieke financiële middelen vereist zijn. Het is bijgevolg van belang ook via de stuurgroep een en ander actief op te volgen. 

Let op.

Het is mogelijk dat je voor een aantal specifieke maatregelen een andere procedure moet doorlopen. Hierbij valt te denken aan onteigeningen, het verplaatsen van leidingen, het inrichten van een compensatiegebied, de opstart van een grondenbank,...