Actualisatie en activering van het financiële luik van het project

In de onderzoeksfase heb je reeds getracht een realistische raming op te maken van de project- en proceskosten, zodat je op het moment van het voorkeursbesluit een duidelijk zicht had op de bekostiging van het project.

Actualiseer en ‘activeer’ nu deze raming. Met andere woorden, zoek de nodige financiële middelen voor de realisatie van het project. Misschien zijn er externe partners (bijvoorbeeld Europese Unie,…) die mee kunnen financieren? Om die middelen ter beschikking te krijgen moet vaak een afzonderlijke procedure doorlopen worden. Start die procedure tijdig op zodat de invulling van het volledige financiële plaatje de uitvoering van het project niet vertraagt.

Hoe pak je dit aan?

  • Werk de bekostiging verder uit
  • Actualiseer de financiële Business case (95 kB)
  • Werk verder op de mogelijkheden voor een publiek-private samenwerking (PPS)

Indien het voorkeursalternatief zal uitgevoerd worden in  DBFM (97 kB), zal de business case aangepast worden aan deze aanbestedings- en financieringsvorm. De business case berekent de verschillende vergoedingen die per kwartaal zullen geïnd worden door de SPV (95 kB). Van de vergoedingen wordt de Netto Contante Waarde berekend, zijnde het totaal geactualiseerde bedrag van de toekomstige vergoedingen. Op basis van de business case kan een oordeel worden gevormd of er ‘tot zaken’ kan worden gekomen. Belangrijk kenmerk is het inzicht dat wordt verkregen over de verdeling van kosten en baten over de verschillende betrokken partijen, die overeenstemming moeten bereiken over de financiering. Hierdoor kan (het stapsgewijs uitwerken van) de business case een belangrijke rol vervullen in  het onderhandelingstraject over middelen, rollen en ambitie, op basis waarvan afspraken over financiering en verdeling van risico’s gemaakt kunnen worden. Een risico-analyse (93 kB)maakt standaard deel uit van de business case of is een noodzakelijke voorbereiding op de business case.’

  • Denk na over de (verhouding) plannings- en de aanbestedingsprocedure
  • Start tijdig de selectie- en aanbestedingsprocedures