Aanvraag subsidie i.h.k.v. projectoproep Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex

Let op: het is niet mogelijk om dit webformulier tussentijds op te slaan. Indien u graag alle vragen eerst voorbereidt in een apart document, kan u de pdf-versie van dit formulier gebruiken. Let wel: om uw aanvraag te kunnen indienen, moet u het online formulier invullen. 

Algemeen

Ligging van het project

Vul minstens één van onderstaande mogelijkheden in:

Laad een contour van uw project op.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf ppt pptx.

Praktische details van het project

(*) De einddatum voor oplevering van het project mag niet later vallen dan 31 december 2025.
Let op: - Voorbereidend studiewerk, kosten voor het verkrijgen van de nodige vergunning enz. komen niet in aanmerking. - Bij goedkeuring van het project is de maximale tussenkomst beperkt tot 75% van de geraamde kosten voor aanvragers buiten het Vlaams beleidsdomein Omgeving. - De tussenkomst voor bijkomende uitgaven die niet rechtstreeks met de Blue Deal te maken hebben (onthaal, communicatie ...) bedraagt max. 15% boven het bedrag voor de Blue Deal ingreep.

Gegevens van de begunstigde (organisatie, instantie ...) die het project indient (aanvrager)

Noteer hier op welke naam of namen het rekeningnummer van de organisatie staat.

Laad de projectbegroting op als bijlage. Gebruik daarvoor het voorziene sjabloon.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt xls xlsx.

Gegevens van het aanspreekpunt voor het project

Projectpartners

Inhoud project

Samenvatting

Laad een beknopte samenvatting op (ca. 1/2 A4)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt pdf doc docx odt.

Uitvoering ambities

Hoe geeft uw project uitvoering aan minstens één van de ambities in de ambitienota? (max. 3/4 A4 per ambitie)

- Ambitie 1: We versterken het waterdragend vermogen van de duinen.

- Ambitie 2: Infiltratie ter plekke van (hemel)water is de standaard.

- Ambitie 3: Infiltratiewater in ecologische kerngebieden moet van goede kwaliteit zijn.

- Ambitie 4: De ecologische kwaliteit in de duinen moet omhoog.

Hoe meer ambities er aan bod komen, hoe gunstiger uw project zal worden beoordeeld.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.

Beoordelingscriteria

Geef voor elk van de criteria in enkele zinnen aan hoe uw project hierop inspeelt.

Projecten die naast het versterken van het watersysteem zoetwater hergebruiken en aangeven hoe hiermee wordt omgegaan, worden gunstiger beoordeeld.
- Opschaalbaar voorbeeldproject: door de aard of aanpak kan het vlot navolging krijgen op andere plekken in de duinen en is het vlot reproduceerbaar door andere instanties. De verworven inzichten kunnen eenvoudig gedeeld en overgenomen worden. - Innovatief voorbeeldproject: door de complexiteit van de context of de specifieke aard van de omgeving gaat het over een uniek project met vernieuwende aanpak. Hoewel moeilijk reproduceerbaar, levert het een belangrijke bijdrage aan de mentaliteitswijziging. - Hefboomproject: door z'n strategische locatie of functie in een groter geheel, vormt het een aanzet voor een omslag in een groter gebied en kan het een kettingreactie teweegbrengen op vlak van aanpak, met aantoonbare resultaten.
Het is niet de bedoeling om een amalgaan van diverse (kleinere) op zichzelf staande ingrepen te bundelen tot een geheel.
Projecten worden idealiter opgezet vanuit een geïntegreerde aanpak, waarbij de belangen en noden van diverse sectoren worden belicht en verzoend. Indien het project wordt geïnitieerd vanuit een bepaalde doelstelling van een actor, wordt getracht om hier ook andere doelstellingen maximaal aan te koppelen. Zo wordt ook ingespeeld op de voorbeeldfunctie rond samenwerking tussen sectoren en overheden .

Ruimere situering van het project (optioneel)

Indien u dat wenst, kan u een bijlage toevoegen met info over de ruimere omgeving en andere doelstellingen die u met het project voor ogen hebt.

Neem daarbij volgende zaken op:

- Huidig gebruik van de site (max. 100 woorden).

- Toekomstig gebruik van de site (max. 100 woorden).

- Indien ingrepen het afvoeren van materiaal vergt (bij ontharding of grondverzet): waar gaat het af te voeren materiaal naar toe?

- Een ruimere beschrijving van het project. (max 3 A4’s) Indien relevant, met de nodige kaarten, figuren of tekeningen (dit moet niet binnen de max 3 A4’s voor de beschrijving opgenomen worden).

- Een beknopte timing en procesverloop van het project, met duidelijke resultaatsverbintenis binnen 1 jaar na goedkeuring van het project en met resultaatsverbintenis in de herfst van 2024 (max 1 A4).

- Kan uw project ondersteuning of begeleiding gebruiken? (max. 250 woorden)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.

Ondertekening

- Akkoord directie (Raad van Bestuur / college / deputatie ...): laad een document op met een engagementsverklaring en handtekening van de directie.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png txt pdf doc docx.

- Akkoord eigenaar van ingrepen: laad een document op met overeenkomst en handtekeningen van de beheerder en de eigenaar van de grond (enkel nodig als u zelf geen eigenaar maar enkel gebruiker van de grond bent).

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
 Gefinancierd door de Europese Unie