Aantal octrooien groene technologie Vlaanderen in Europa

Het aantal octrooien is een indicatie voor de mate van innovatie in groene technologie binnen de verschillende landen. Er is een duidelijk stijgende trend voor het aantal aangevraagde groene EPO-octrooien (European Patent Office) met Vlaamse aanvrager of uitvinder in de periode 1995-2015. Vlaanderen produceert relatief veel groene octrooien per inwoner. Het relatief aandeel octrooien voor groene technologie wordt doorheen de tijd ook belangrijker, maar in vergelijking met Europese landen ligt dit aandeel laag.

Op deze pagina:

Evolutie en positie in Europa

We bekijken het absolute aantal groene octrooien alsook het aandeel van groene octrooien in het totale aantal octrooien geregistreerd bij het EPO. Groene technologie heeft hier betrekking op technologie gericht op milieubeheer, water-gerelateerde klimaatadaptatie en klimaatmitigatie in energie, transport en gebouwen, afval, productie en verwerking van goederen. 

Er is een duidelijk stijgende trend voor het aantal aangevraagde groene EPO-octrooien met Belgische en/of Vlaamse aanvrager of uitvinder in de periode 1995-2015. De trends voor Vlaanderen en België zijn gelijklopend. In vergelijking met andere Europese landen staat Vlaanderen in de hogere middenmoot in 2015. Deze positie is ongeveer gelijk gebleven doorheen de jaren.

Octrooien in Vlaanderen situeren zich vooral in de domeinen milieubeheer en klimaatmitigatie in energie, transport en productie van goederen. Relatief weinig octrooien situeren zich in het domein water. Groene octrooien worden in Vlaanderen aangevraagd door diverse spelers zoals kennisinstellingen, grote bedrijven en kleinere start-ups.

Aandeel octrooien groene technologie in totaal aantal octrooien

Vlaanderen bevindt zich op de voorlaatste plaats in een vergelijking met 15 Europese landen. Het relatief aandeel octrooien groene technologie is hier ongeveer de helft van het relatief aandeel in koploper Denemarken. Dat wil zeggen dat Vlaanderen in zijn innovatie-inspanning een lagere focus legt op groene innovatie. We zien dat het relatief aandeel van groene octrooien doorheen de tijd wel belangrijker wordt in Vlaanderen. Hiermee volgt Vlaanderen de trend in de andere landen.

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2020

Volgende update: december 2021

Methode: Groene technologie heeft hier betrekking op technologie die is gericht op: environmental management, water-related adaptation technologies, climate change mitigation technologies related to energy, transportation, buildings, waste, production and processing of goods.

Een octrooi is een document, verleend door een officiële instantie, dat het recht toekent om anderen uit te sluiten van de aanmaak of het gebruik van een nieuw werktuig, apparaat of werkwijze (procédé) voor de duur van een nader bepaald aantal jaren. Het recht wordt verleend aan de uitvinder van het werktuig of de werkwijze na onderzoek van zowel de nieuwigheid als van de mogelijke bruikbaarheid ervan.

Het aantal octrooien is gebaseerd op de absolute aantallen van de 8 ENV-TECH categorieen elk zoals geëxtraheerd uit het EPO-octrooisysteem (uitvinder adresgegevens, per prioriteitsjaar) van Vlaanderen, België en alle OESO landen. Octrooiselectie voor de verschillende groene groei indicatoren (Green Growth Indicators) is gebaseerd op de IPC-selectie/CPC-selectie zoals uitgewerkt in het OECD rapport: OECD (2017), Green Growth Indicators 2017, OECD Publishing, Paris.  

In het rapport worden 9 subcategorieën van groene groei indicatoren voorgesteld. 7 ervan gebruiken een selectie van IPC/CPC codes en 1 maakt gebruik van IPC codes. Categorie 3 'biodiversity protection and ecosystem health' heeft nog geen IPC/CPC klassen. Deze categorie wordt dan ook niet opgenomen in de huidige berekening. Het totaal van de groene octrooien is de som van 8 categorieën (unieke aantallen).

De cijfers voor de landen waarmee Vlaanderen vergeleken wordt voor het relatief aandeel, zijn gebaseerd op hun totaal aantal octrooien binnen het EPO systeem in de periode 1992-2017. We hebben de top 15 landen met het grootste aantal octrooien gebruikt als vergelijkingspunt, ook om belangrijke afwijkingen op jaarbasis binnen landen te vermijden bij een beperkt aantal octrooien.

Brondata:

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)