Aanpassingen in de VCRO en de planschade- en planbatenregeling

Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof, werden enkele technische aanpassingen en vereenvoudigingen in de VCRO doorgevoerd en aanpassingen in de planschade- en planbatenregeling. Het gaat telkens om artikels die in werking traden op 30 december 2017.

Technische aanpassingen en vereenvoudigingen in de VCRO

 • Termijn voor het vaststellen van een gewestelijk RUP wordt afgestemd op de termijn die de Raad van State nodig heeft voor zijn advies. 
 • Procedure van het overmaken van lokale RUP’s wordt licht gewijzigd, zodat toezicht hierop vlotter kan verlopen. 
 • Terminologie wat betreft vergunningsplichtige hoofdfuncties wordt aangepast. De vergunningsplichtige functiewijzigingen worden opgesomd in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen. De hoofdfuncties waarnaar de VCRO verwijst, stemden echter niet meer overeen met de functies in dit besluit van 14 april 2000. 
 • Vervalregeling voor meldingen wordt terug ingevoerd (ongewild verdwenen door een vorige VCRO-wijziging). 
 • Definitie van verkavelingen wordt gewijzigd. Hierdoor speelt de verkavelingsplicht maar als er percelen verdeeld worden waarbij er twee onbebouwde kavels ontstaan (ook al wordt slechts één van deze kavels verkocht met oog op woningbouw). Men heeft dus niet langer een omgevingsvergunning nodig voor het verkavelen van gronden als men beschikt over een woning op een groot perceel en men een deel van dat perceel wil afsplitsen om te verkopen voor de bouw van één woning. (vernietigd door Grondwettelijk Hof 23/05/2019

Aanpassingen in de planschade- en planbatenregeling

 • Vrijstelling van de planbatenheffing voor de percelen die worden onteigend of overgedragen in der minne ten algemenen nutte wordt aangepast. 
 • Kadastrale percelen die het voorwerp zijn van een planbatenheffing, worden echter niet steeds in hun geheel onteigend of overgedragen in der minne ten algemene nutte. In een aantal gevallen wordt slechts een gedeelte van een perceel onteigend. 
 • Voortaan zal niet langer het volledige perceel in aanmerking komen voor de vrijstelling, maar slechts het gedeelte dat wordt afgestaan. De meerwaarde voor het niet-afgestane gedeelte van het perceel wordt immers wel degelijk gerealiseerd. 
 • Vermoede meerwaarden per m² worden geactualiseerd. Deze meerwaarden dienen voor de berekening van de planbatenheffing als gevolg van bestemmingswijzigingen door een RUP. 
  (in werking getreden op 30 december 2017 en van toepassing op RUP’s die voorlopig worden vastgesteld vanaf deze datum van inwerkingtreding)
 • Termijn voor het indienen van gemotiveerde verzoeken tot kwijtschelding, vermindering of uitstel van betaling van de administratieve geldboete bij de doorbreking van een stakingsbevel wordt verlengd. 
 • Regel dat gronden dieper gelegen dan 50 meter vanuit de rooilijn, niet in aanmerking komen voor planschade, wordt beperkt tot woongebieden. Deze aanpassing is het gevolg van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 140/2016 van 10 november 2016).

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)