Aanpassing van de aankoopplicht - VCRO artikel 2.4.10

Sedert 30 december 2017 is de verplichting opgeheven tot aankoop van een onroerend goed dat door de vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan ernstig in waarde daalt. 

De getroffen eigenaars kunnen aanspraak maken op een planschade- of kapitaalschadevergoeding.
Voordien verplichtte de regeling het Vlaams Gewest tot aankoop van een onroerend goed indien door de vaststelling van een RUP: 
1.    de waardevermindering van dat goed ernstig is, of 
2.    de leefbaarheid van bestaand bedrijf in het gedrang komt. 
Het eerste onderdeel van de aankoopplicht is sedert 30 december 2017 opgeheven  om misbruik en ongewilde budgettaire gevolgen te vermijden. Eigenaars wiens eigendom een ernstige waardevermindering ondergaat, kunnen wel nog aanspraak maken op een planschade- of kapitaalschadevergoeding. 


De aankoopplicht voor het geval de leefbaarheid van een bestaand bedrijf in het gedrang komt, blijft behouden. 


De aanpassing van de aankoopplicht geldt enkel voor de toekomst, zodat aanvragen tot verwerving die werden ingediend voor 30 december 2017 geldig blijven.