Aanleveren geografische databank

Om gegevens inzake planbaten op te laden in de module dient u als overheid twee XML-files of shapefiles aan te maken. Dit is een "alles-of-niets" operatie. Indien er fouten zijn in de XML-file of shapefile dient u deze eerst te wijzigen om dan opnieuw de volledige XML of shape op te laden.

Let wel! Eerst dient de XML of shape met de aan planbatenpercelen gekoppelde planinformatie (plancontouren) opgeladen te worden. Tenslotte kan de XML of shape met de eigenlijke planbatengegevens (deelpercelenset) worden ingeladen.

Het inladen van de gegevens (plancontouren) van het plannenregister gebeurt via de module Bestemmingsplannen voor het beheren van de plannen.

Let wel! Elk administratief niveau heeft de verantwoordelijkheid voor het opladen van de eigen bestemmingsplannen. Het opladen van de plannen gebeurt volgens het 'Full Load'-principe. Alle plannen dienen steeds in één enkel import-bestand opgeladen te worden, waarbij alle reeds aanwezige plannen vervangen zullen worden door de opgeladen plannen. Indien een plan dient geactualiseerd te worden, dan moeten alle plannen, inclusief het geactualiseerde plan opnieuw worden ingeladen door de verantwoordelijke overheid. Het verwijderen van plannen dient te gebeuren door een nieuwe upload van alle plannen zonder dat ene plan en dient eveneens te gebeuren door de verantwoordelijke overheid. Het manueel toevoegen/editeren/verwijderen van plannen is niet mogelijk. Dit gebeurt enkel via een nieuwe XML of SHP import.

De andere XML of shape met de deelpercelen wordt ingeladen via de module Planbatenzelf. Hier dient u per RUP een XML of shape met deelpercelen aan te maken.

Indien de geometrie van de (deel)percelen dient gewijzigd te worden, kan dit alleen door een nieuwe XML of shape in te laden. Het wijzigen van bepaalde attribuutinformatie kan zowel via een editeerfunctie in de module als via een nieuwe XML of shape. Ook het aangeven van startfeiten (het realiseren van de meerwaarde als gevolg van de nieuwe bestemming) cfr. Vlaamse Codex RWO Art. 2.6.14. kan zowel via een editeerfunctie in de module als via een nieuwe XML of shape. Let wel! U dient steeds de volledige geografische databank met (deel)percelen op te laden en niet enkel de geactualiseerde of gewijzigde (deel)percelen.

Ter ondersteuning van overheden werden een tool ontwikkeld voor het opmaken van de geografische databank met percelen of delen van percelen die in aanmerking komen voor een planbatenheffing. Deze toepassing is op haar beurt een voorlopige oplossing in afwachting van een meer structurele oplossing waarbij het de bedoeling is om alle planinformatie (en dus ook de planbatengegevens) te bundelen in één omgeving. Gemeenten die van de tool willen gebruik maken dienen te beschikken over een licentie van arcgis 10. Een link naar de toepassing, inclusief een handleiding vindt u hier.

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling