ROP

Waarom een register  onbebouwde percelen?

Een goed woonbeleid voeren is makkelijker als de gemeente zicht heeft op de onbenutte bouwpercelen in woongebieden van haar grondgebied. Het Register Onbebouwde Percelen is, zowel voor de gemeenten als voor de Vlaamse Overheid,  een uitstekend monitorinstrument voor het woonbeleid.

Het Register lijst op hoeveel onbebouwde percelen in woongebied in aanmerking komen voor bebouwing, geeft aan waar die  percelen zich situeren en welke van die  kavels eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen.
 
Een analyse van de gegevens uit dit register kan vervolgens van nut zijn om verdichtingsprojecten te onderzoeken, gronden aan te kopen, gebieden te ordenen of te verkavelen, …
 
Het register is voor de gemeente toegankelijk via een geoloket.
 
De verplichting van de gemeenten een register van onbebouwde percelen bij te houden, ligt besloten in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en in het decreet grond- en pandenbeleid.

Hoe maakt de gemeente haar register onbebouwde percelen op?

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 augustus 2008 bepaalt de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het ROP.

De technische richtlijn geeft specifiek aan hoe gemeenten de nodige gegevens in het kader van het Register Onbebouwde Percelen kunnen aanmaken en aanleveren. Door middel van deze richtlijn wordt gestreefd naar het vastleggen van (applicatieonafhankelijke) afspraken om de gegevensuitwisseling inzake onbebouwde percelen te waarborgen en te harmoniseren. De "Technische richtlijnen betreffende de opmaak van het register onbebouwde percelen" (1 september 2015) vindt u hier.

Voor de opmaak van het Register is een internetapplicatie ontwikkeld, de RWO Data Manager, met daarin de module ROP om specifieke informatie betreffende onbebouwde percelen bij te houden. Deze module wordt ondersteund door de module Bestemmingsplannen voor het beheren van de aan onbebouwde percelen gekoppelde planinformatie
 
De RWO Data Manager is een paswoord-beveiligde applicatie. Gemeenten kunnen via een modelformulier schriftelijk toegang vragen tot de applicatie. Gelieve dit document te laten ondertekenen door de burgemeester of schepen, of door de stedenbouwkundig ambtenaar. Dit formulier dient teruggestuurd te worden ter attentie van Wouter Brems, de coördinator van het Register Onbebouwde Percelen bij Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving).

De gemeente kan met vragen over de RWO Data Manager en de module Register Onbebouwde Percelen terecht bij:
 
e-mail: datamanager@rwo.vlaanderen.be
 
Wouter Brems (voor technische vragen)
Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving)
Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel
telefoon: 02/553 16 30

 

De gemeente heeft een ROP, wat nu?

Bij ontvangst van een basisinventaris in de RWO Data Manager en na controle door het departement,  wordt het college in kennis gesteld van de aanvaarding met een schrijven van het departement.

Na de aanvaarding van het eerste register onbebouwde percelen kan de gemeente subsidies aanvragen. Meer info hierover kan u hier terugvinden. Het aanvragen van subsidies gebeurt via het specifieke subsidieformulier.

De gemeente moet de gegevens halfjaarlijks actualiseren en krijgt hier subsidies voor.

Meer info over welke gemeenten over een register onbebouwde percelen beschikken, kan je vinden in de overzichtstabel

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)