384 inspraakreacties over nieuwe Vlaamse stralingsnormen

  • 22 juni 2021

Tijdens de publieke consultatie over de nieuwe stralingsnormen om 5G mogelijk te maken, ontving het Departement Omgeving 384 inspraakreacties. De Vlaamse Regering keurde op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir op 23 april 2021 het ontwerpbesluit over de aangepaste stralingsnormen een eerste keer goed. Die normen worden aangepast om technologische evoluties zoals 5G mogelijk te maken zonder in te boeten op de gezondheid van de mensen. 

Technologische evolutie en uitbreiding frequentiegebied

De uitrol van 5G is cruciaal voor de verdere digitalisering van Vlaanderen, maar ook de wetgeving moet mee evolueren om de technologische vooruitgang te kunnen volgen en de Vlaming voldoende bescherming te garanderen tegen de blootstelling aan straling.

De cumulatieve norm voor alle antennes van alle operatoren blijft behouden. Dat is de maximaal toegelaten elektrische veldsterkte veroorzaakt door alle omliggende zendantennes, een norm die Vlaanderen al 10 jaar hanteert en die vier keer strenger is dan de internationaal aanbevolen norm van de  Europese Raad en ICNIRP (Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling) die in 22 Europese lidstaten wordt gehanteerd. Er werd wel een norm per operator voorgesteld ter vervanging van de huidige norm per antenne (voor verblijfplaatsen). Op die manier kunnen telecomoperatoren het beschikbare vermogen naar eigen keuze verdelen over hun antennes zolang ze de opgelegde cumulatieve norm niet overschrijden. Een studie in samenwerking met imec bevestigt dat de nieuwe normen de veilige uitrol van 5G mogelijk maakt. Na de eerste principiële goedkeuring kon iedereen van 5 mei tot en met 13 juni 2021 opmerkingen indienen. Het ontwerp werd ook voorgelegd aan verschillende adviesraden.

Bezwaren maar geen adviezen

Tijdens de publieke raadpleging ontving het Vlaams Departement Omgeving 384 inspraakreacties.  Daaruit blijkt vooral dat de meeste indieners zich vragen stellen rond de impact van straling op de gezondheid. Verwijzingen naar specifieke onderzoeken, vermeld in de bezwaarschriften, worden nu samen met imec, Sciensano en UGent bestudeerd en besproken om er zeker van te zijn dat geen informatie over het hoofd werd gezien.  

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:

De gezondheid van de Vlaming is ook voor ons prioriteit nummer één geweest toen we de nieuwe stralingsnormen gemaakt hebben. We nemen niettemin elke reactie serieus en gaan de komende weken de tijd nemen om alle ingediende documenten grondig te bestuderen. Vlaanderen mag de 5G-boot niet missen en moet ervoor zorgen dat de uitrol ervan mogelijk wordt zonder in te boeten op de gezondheid van mensen.

In andere inspraakreacties wordt de verwachte stijging in blootstelling aangehaald die het gevolg is van de uitrol van 5G en het hogere dataverbruik. De nieuwe Vlaamse normen hebben echter als doel om de blootstelling als gevolg van de uitrol van 5G en het toenemend dataverbruik te beperken en komen dus al tegemoet aan die bezwaren. 

Er werd ook advies gevraagd aan verschillende adviesraden:

  • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MINARAAD)
  • Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
  • Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
  • Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)

De adviesraden gaven aan dat er geen advies  nodig was vanuit hun bevoegdheden. 

Vervolgtraject

De volgende weken verwerkt het Vlaams Departement Omgeving alle bezwaarschriften. Daarna zal het dossier ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Na de tweede principiële goedkeuring zal het advies van de Raad van State gevraagd worden. Vervolgens kan de Vlaamse Regering de nieuwe stralingsnormen definitief goedkeuren.

Persinfo

Brigitte Borgmans 
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0 473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be