3.500 reacties op startnota GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

  • 5 mei 2021

Tijdens de publieke raadpleging (2 maart – 30 april 2021) over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)’ ontving het Departement Omgeving 3.500 inspraakreacties. Daarnaast is ook een digitale petitie ingebracht met 6.000 handtekeningen. De inspraakreacties die schriftelijk ingediend werden bij de gemeenten moeten hier nog aan toegevoegd worden.
De volgende maanden worden alle inspraakreacties en adviezen verwerkt tot een scopingnota die de startbasis zal vormen voor de milieubeoordeling (MER) en het verdere traject in de vaststelling van het GRUP. Dat zal gebeuren in overleg met de gemeenten en actoren. 

Schakel in een duurzame energie- en mobiliteitstransitie

Met de opmaak van het uitvoeringsplan voor de leidingstraat Antwerpen-Ruhr wil Vlaanderen een antwoord bieden op het belangrijkste knelpunt bij het vervoer via pijpleidingen in Vlaanderen: het ontbreken van een tracé voor pijpleidingen van de Antwerpse haven naar de chemieclusters langsheen het Albertkanaal, Nederland en het Duitse Ruhrgebied. 
Minister van Omgeving Zuhal Demir: “De motivatie voor een leidingstraat is ingegeven vanuit de groei en het economische belang van de chemische cluster in de Antwerpse regio, een belangrijke bron van werkgelegenheid in Vlaanderen. Pijpleidingen zijn bovendien een duurzaam vervoer voor deze stoffen, zijn veiliger dan andere transportmiddelen en kunnen duizenden vrachtwagens van de weg houden. De leidingstraat zou dienen om de toekomstige groei van de sector en de energietransitie mogelijk te maken”    

Veel infomomenten en contacten

Voor en tijdens de publieke raadpleging werden vijf digitale infomomenten georganiseerd voor de gemeenten, het middenveld, economische actoren en de Vlaamse strategische adviesraden. 
Tijdens de inspraakperiode werd het advies gevraagd van alle gemeenten waar één van de drie te onderzoeken tracés is gelegen, aan de provincies (Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant), aan Saro en Mina-raad en aan de Vlaamse adviesinstanties zoals het agentschap Onroerend Erfgoed, Departement Landbouw en Visserij, MOW en het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Voor het ruime publiek organiseerde het Departement Omgeving ’s avonds acht digitale infomomenten. Aanvullend voerde de Vlaamse administratie gesprekken met de getroffen gemeenten en bewoners. Die gesprekken lopen nog verder.

Zo’n 1.700 burgers volgden één van de acht webinars voor het ruime publiek. Daarbij werden ook vragen beantwoord. Naast meer persoonlijke vragen naar onteigening en compensatie, risico’s voor omwonenden, duur van en hinder tijdens de aanleg, welke activiteiten verenigbaar zijn met een leidingstraat … werden er ook vragen gesteld bij het doorkruisen van kwetsbare natuur- en bosgebieden, het kostenplaatje en de verdere procedure.
Minister van Omgeving Zuhal Demir: “Vlaanderen is maar een zakdoek groot. Een grootschalig project van die omvang heeft meteen grote gevolgen. Ik heb dus begrip voor de ongerustheid, maar stip aan dat er nog geen finale beslissing is genomen is. De Vlaamse regering vindt de lokale inschattingen erg belangrijk vooraleer er verdere beslissingen genomen worden.”

Vervolgtraject

Alle reacties en adviezen worden nu door het Departement Omgeving gebundeld. Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Waar het tracé samenloopt met andere processen zoals de oostelijke ontsluiting van Antwerpen, het gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst, de Limburgse Noord-Zuidverbinding of het Spartacusproject is nog extra onderzoek nodig. Het onderzoek gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten, actoren en de direct betrokkenen. 

Dat alles zal leiden tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het milieueffectenonderzoek (plan-MER). De scopingnota zal ook een overzicht van de ingediende inspraakreacties bevatten en de manier waarop hiermee is omgegaan. De scopingnota is een publiek document. 

Na dit onderzoek zal er een voorkeurstraject opgemaakt worden en vastgelegd worden in voorontwerp GRUP. Als de Vlaamse Regering het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan met het gekozen tracé goedgekeurd heeft, zal de burger opnieuw inspraak krijgen tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP. Die reacties zullen opnieuw verwerkt worden waarna de Vlaamse Regering het GRUP Leidingstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen) definitief zal vastleggen.
Pas als er op de plannen een tracé voor de leidingstraat definitief zal goedgekeurd zijn door de Vlaamse Regering, zal een industriële initiatiefnemer een omgevingsvergunning kunnen aanvragen voor de aanleg van een pijpleiding zelf. Bij een vergunningsaanvraag hoort ook altijd een openbaar onderzoek voor het ruime publiek. 

 

Meer informatie

Op de website van het Departement Omgeving wordt over enkele weken een verslag van de publieke raadpleging geplaatst, samen met een gesproken toelichting over de verdere aanpak. Ook de scopingnota zal op de website komen.

Wie graag persoonlijk op de hoogte wordt gehouden, kan zich inschrijven op een digitale nieuwsbrief. https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruh

Vragen?

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Departement Omgeving

Contact pers

Brigitte Borgmans 
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0 473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be